Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/69/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 2 a i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje tylko jeden mieszkaniec, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, określonej jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje więcej niż jeden mieszkaniec, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 15 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 25 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 w wysokości 25 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 w wysokości 50 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 129).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe