Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/75/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Suchowola udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dni 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Suchowola, udostępnione operatorom i przewoźnikom, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr l do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § l, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Suchowola udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3330).

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suchowoli.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA SUCHOWOLA:

L.p.

Nazwa

Miejscowość

1.

Plac Kościuszki

Suchowola

2.

Głęboczyzna

Głęboczyzna

3.

Leszczany

Leszczany

4.

Leśniki

Leśniki

5.

Morgi

Morgi

6.

Podgrodzisk

Podgrodzisk

7.

Pokośno

Pokośno

8.

Połomin

Połomin

9.

Rutkowszczyzna

Rutkowszczyzna

10.

Żakle

Żakle


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROM I PRZEWOŹNIKOM, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA SUCHOWOLA.

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów-wsiadanie i wysiadanie pasażerów.

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.

4. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w szczególności powinno:

1) odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy,

2) zapewnić innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach,

3) umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie

4) następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów

5. Na przystankach zabrania się:

1) postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów,

2) umieszczania bez zgody właściciela plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

6. Udostępnianie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób

2) wykaz obsługiwanych przystanków wraz z rozkładem jazdy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe