Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Suchowoli:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Suchowola wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Z zastrzeżeniem § 4 i 6, określa się stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

1) od każdej wystawionej do sprzedaży sztuki zwierzat gospodarskich:

a) koni - 11 zł;

b) bydła i trzody chlewnej - 6 zł;

2) od sprzedaży z wozu konnego, ciągnikowego, przyczepy ciągnikowej i samochodu osobowego - 11 zł;

3) od sprzedaży ze stoiska i straganu - 16 zł;

4) od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego i doczepnego - 6 zł;

5) od sprzedaży maszyn, sprzętu i narzędzi rolniczych - 16 zł;

6) od sprzedaży z samochodów ciężarowo- osobowych o ładowności do 1,5 t - 16 zł;

7) od sprzedaży z samochodów ciężarowych i przyczep o ładowności powyżej 1,5 t - 21 zł;

- w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 10 zł.

§ 4. W przypadku sprzedaży artykułów różnego asortymentu przez jednego sprzedającego pobiera się opłatę targową właściwą dla asortymentu o najwyższej stawce opłaty targowej.

§ 5. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Opłata płatna jest bez wezwania na rachunek Urzędu Miejskiego w Suchowoli, z zastrzeżeniem § 7 i 8.

§ 6. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł.

§ 7. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

§ 8. 1. Pobór opłaty targowej powierza się CENTROKOM sp. z o.o. w Suchowoli.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 40% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suchowoli Nr XV/57/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4210).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe