Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/115/15 Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) i art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki i przyznaje się tym kryteriom określone liczby punktów:

1) dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego - 80 pkt;

2) dziecko, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego - 32 pkt;

3) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w punkcie przedszkolnym/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru bądź będzie realizowało obowiązek szkolny w szkole, w której funkcjonuje punkt przedszkolny/oddział przedszkolny -16 pkt;

4) dziecko rodzica odprowadzającego podatek dochodowy na rzecz Gminy Suwałki - 15 pkt;

5) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym - 10 pkt;

6) dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną - 5 pkt.

2. Przez rodzica dziecka rozumie się także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. 1. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 rodzic potwierdza oświadczeniem o dacie urodzenia dziecka.

2. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1ust.1 pkt 2 rodzic potwierdza oświadczeniem o dacie urodzenia dziecka.

3. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1ust.1 pkt 3 rodzic potwierdza oświadczeniem o kontynuowaniu przez rodzeństwo dziecka edukacji - w roku szkolnym, na który odbywa się nabór - w punkcie przedszkolnym/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru bądź realizowaniu obowiązku szkolnego w szkole, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/punkt przedszkolny.

4. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1ust.1 pkt 4 rodzic potwierdza oświadczeniem o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Gminy Suwałki.

5. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1ust.1 pkt 5 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

6. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1ust.1 pkt 6 rodzic potwierdza oświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe