Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715) Rada Gminy w Bargłowie Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane nagrody.

§ 2. Wysokość przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na nagrody, o których mowa w niniejszej uchwale, określa uchwała budżetowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/165/2010 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania sportowcom sportowych nagród finansowych Gminy Bargłów Kościelny (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 154, poz. 1940).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Regulamin w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem", jest mowa o zawodniku - należy przez to rozumieć zawodnika, będącego mieszkańcem gminy Bargłów Kościelny, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem międzynarodowym lub krajowym i czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym i osiąga wysokie wyniki sportowe.

§ 2. 1. Wysokość nagród uzależniona jest od:

1) kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Bargłów Kościelny;

2) ilości pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przyznanie stypendium sportowego;

3) osiągniętego wyniku sportowego.

2. Nagrodę w wysokości do 3 000 zł, za osiągnięcia w zawodach krajowych przyznaje Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

3. Nagrodę w wysokości do 5 000 zł, za osiągnięcia w zawodach międzynarodowych przyznaje Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. 1. Do złożenia wniosku o przyznanie nagrody uprawnieni są:

1) macierzysty klub sportowy zawodnika;

2) dyrektor placówki oświatowej z terenu gminy Bargłów Kościelny;

3) pełnoletni zawodnik;

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe za rok poprzedzający należy składać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny w terminie do końca każdego miesiąca danego roku budżetowego.

4. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany, ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć kandydata (kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, protokoły z zawodów).

5. Wnioski są rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty wpływu.

§ 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Wójt Gminy Bargłów Kościelny.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.1.pdf

Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Bargłów Kościelny dla wyróżniającego się
sportowca

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe