Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/57/ 2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Kulesze Kościelne

1) od samochodów ciężarowych ,o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 680 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 940 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1150 zł

2) od samochodów ciężarowych , o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały ;

3) od ciągników siodłowych i balastowych , o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 830 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1040 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1250 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych , o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1040 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 800 zł.

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 900 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/ 2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/ 2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/57/ 2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe