Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Sejny

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zmniejsza się dochody o kwotę2 512,00 zł.;

2) zwiększa się dochody o kwotę30 636,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę63 972,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę92 096,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:11 703 838,16 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie11 655 236,16 zł.,

b) majątkowe w kwocie48 602,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:12 592 299,16 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie11 503 169,16 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 089 130,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 888 461,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 416 000,00 zł. z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tracą moc obowiązującą:

1) § 4 uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok;

2) § 4 uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/57/2015
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 listopada 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

426 850,00

250,00

427 100,00

40002

Dostarczanie wody

426 850,00

250,00

427 100,00

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

250,00

3 250,00

750

Administracja publiczna

42 495,00

12 611,00

55 106,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

42 491,00

12 611,00

55 102,00

0920

Pozostałe odsetki

21 215,00

12 611,00

33 826,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 809 369,00

14 680,00

3 824 049,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 600,00

-488,00

2 112,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2 600,00

-500,00

2 100,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

12,00

12,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 191 661,00

6 122,00

1 197 783,00

0330

Podatek leśny

61 312,00

5 911,00

67 223,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

451,00

211,00

662,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 241 939,00

8 858,00

1 250 797,00

0330

Podatek leśny

64 670,00

2 490,00

67 160,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

7 820,00

177,00

7 997,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

57 600,00

5 300,00

62 900,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2 427,00

890,00

3 317,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 144,00

1,00

3 145,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

50 124,00

200,00

50 324,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

5 815,00

200,00

6 015,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 323 045,00

-12,00

1 323 033,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

150,00

-12,00

138,00

852

Pomoc społeczna

585 893,00

0,00

585 893,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 544,00

0,00

16 544,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 500,00

-2 000,00

7 500,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4 244,00

2 000,00

6 244,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

351 765,00

583,00

352 348,00

90002

Gospodarka odpadami

342 018,00

568,00

342 586,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 917,00

322,00

2 239,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

101,00

246,00

347,00

90095

Pozostała działalność

5 745,00

15,00

5 760,00

0830

Wpływy z usług

555,00

15,00

570,00

Razem:

9 646 050,00

28 124,00

9 674 174,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 029 664,16

0,00

2 029 664,16

OGÓŁEM:

11 675 714,16

28 124,00

11 703 838,16

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2015 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

11 703 838,16

1. Dochody bieżące

11 655 236,16

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

49 963,00

2. Dochody majątkowe

48 602,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

3 090,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

45 512,00

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/57/2015
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 listopada 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

463 787,00

300,00

464 087,00

40002

Dostarczanie wody

463 787,00

300,00

464 087,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 700,00

300,00

2 000,00

600

Transport i łączność

1 303 845,00

7 128,00

1 310 973,00

60016

Drogi publiczne gminne

826 639,00

7 196,00

833 835,00

4300

Zakup usług pozostałych

113 665,00

7 196,00

120 861,00

60017

Drogi wewnetrzne

477 206,00

-68,00

477 138,00

4480

Podatek od nieruchomości

439 305,00

-68,00

439 237,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

81 500,00

-1 500,00

80 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

81 500,00

-1 500,00

80 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

-1 500,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

209 321,00

-6 213,00

203 108,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

205 321,00

-6 213,00

199 108,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 000,00

-1 600,00

8 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

-2 000,00

13 000,00

4260

Zakup energii

12 000,00

-2 500,00

9 500,00

4480

Podatek od nieruchomości

7 204,00

-113,00

7 091,00

801

Oświata i wychowanie

3 477 948,00

29 959,00

3 507 907,00

80101

Szkoły podstawowe

2 159 801,00

500,00

2 160 301,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

178 523,00

7 000,00

185 523,00

4270

Zakup usług remontowych

17 000,00

-7 000,00

10 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 500,00

500,00

5 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

272 150,00

-20 841,00

251 309,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 800,00

1 000,00

12 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

188 900,00

-17 341,00

171 559,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

-3 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

-1 500,00

1 500,00

80104

Przedszkola

0,00

48 000,00

48 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0,00

48 000,00

48 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

714 166,00

-3 700,00

710 466,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 190,00

-1 000,00

5 190,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

199 800,00

-6 000,00

193 800,00

4270

Zakup usług remontowych

7 000,00

-3 000,00

4 000,00

4430

Różne opłaty i składki

15 500,00

6 000,00

21 500,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

3 300,00

300,00

3 600,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

164 014,00

6 000,00

170 014,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

100 000,00

5 000,00

105 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 700,00

1 000,00

20 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 700,00

-2 000,00

700,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

2 000,00

12 000,00

852

Pomoc społeczna

1 167 998,00

0,00

1 167 998,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

32 444,00

-6 000,00

26 444,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 544,00

-6 000,00

11 544,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

241 990,00

0,00

241 990,00

3110

Świadczenia społeczne

240 990,00

1 000,00

241 990,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

-1 000,00

0,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

274 105,00

6 000,00

280 105,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

180 500,00

6 000,00

186 500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

111 111,00

-6 000,00

105 111,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

111 111,00

-6 000,00

105 111,00

3240

Stypendia dla uczniów

107 761,00

-6 000,00

101 761,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 198 982,00

4 450,00

1 203 432,00

90002

Gospodarka odpadami

472 043,00

0,00

472 043,00

4430

Różne opłaty i składki

500,00

1 000,00

1 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 000,00

-1 000,00

13 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

10 027,00

0,00

10 027,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 027,00

1 000,00

8 027,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

-1 000,00

2 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

17 500,00

-350,00

17 150,00

4270

Zakup usług remontowych

500,00

-350,00

150,00

90095

Pozostała działalność

628 912,00

4 800,00

633 712,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

273 000,00

4 000,00

277 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

54 800,00

700,00

55 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 800,00

100,00

7 900,00

Razem:

10 534 511,00

28 124,00

10 562 635,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 029 664,16

0,00

2 029 664,16

OGÓŁEM:

12 564 175,16

28 124,00

12 592 299,16

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

12 592 299,16

1. Wydatki bieżące

11 503 169,16

1) wydatki jednostek budżetowych

9 186 238,66

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 949 968,09

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 236 270,57

2) dotacje na zadania bieżące

75 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 156 149,50

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 781,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

27 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 089 130,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 089 130,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

53 543,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/57/2015
Rady Gminy Sejny
z dnia 17 listopada 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75601 na podstawie pisma RP/5013/P-142/15-AM Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 8 października 2015 r. informującym o przewidywanym wykonaniu dochodów do końca 2015 roku.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75601 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku leśnego i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat a także na podstawie pisma RP/5013/P-142/15-AM Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 8 października 2015 r. informującym o przewidywanym wykonaniu dochodów do końca 2015 roku.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75621 na podstawie pisma RP/5013/P-142/15-AM Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 8 października 2015 r. informującym o przewidywanym wykonaniu dochodów do końca 2015 roku.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zmniejszeniem wpływów różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych (465,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 § 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 60016na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 §§ 4110, 4170, 4260 i 4480 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społecznei składki na Fundusz Pracy.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 § 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 §§ 4010, 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym samym dziale w rozdziale 80101 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz w rozdziale 80104 na zakup usług od innych jst w związku z obowiązkiem zapłaty kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola w mieście Sejny.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 na zakup usług od innych jst w związku z obowiązkiem zapłaty kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola w mieście Sejny.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 §§ 4120, 4210 i 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na różne opłaty i składki oraz w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 § 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 § 4010 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85228 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 4110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80114 na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 § 3240 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na świadczenia społeczne.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na różne opłaty i składki.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 § 4270 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup usług pozostałych oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe