Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4851/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr IX/58/15 Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Kolno

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr IX/58/15 Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Kolno

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z:

1) zapisami zawartymi w Załączniku do Uchwały : objaśnienia po części D: "Obowiązek wypełnienia Załącznika Nr 1 do deklaracji dotyczy również wspólników spółki cywilnej"; Pouczenie nr 2: "W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie."; Objaśnienie nr 4, zdanie pierwsze: "W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają
i podpisują oboje małżonkowie.", a także zapisami zawartymi w Załączniku nr 1
do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, objaśnienie, zdanie pierwsze: "W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.", co stanowi naruszenie art. 6m ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 1399 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika doUchwały
Nr IX/58/15 i nieważność części Załącznika nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie wyżej wskazanych zapisów;

2) zapisami zawartymi w Załączniku do Uchwały, część B: "Uzasadnienie przyczyn korekty", co prowadzi do naruszenia art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) zmienianego na mocy art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649), w zw. z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) i art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1484),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika doUchwały
Nr IX/58/15, część B, w zakresie słów: "Uzasadnienie przyczyn korekty".


Uzasadnienie

W dniu 2 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Łomży, wpłynęła Uchwała IX/58/15 Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Miasta Kolno. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 19 listopada 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 26 listopada 2015 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w Załączniku do Uchwały oraz Załączniku do Deklaracji, zgodnie z którymi w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie, a w innych przypadkach współwłasności nieruchomości, deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. Ponadto w Załączniku do Uchwały, część B, w przypadku korekty deklaracji należy wskazać uzasadnienie przyczyn korekty. W dniu 25 listopada 2015 r. do tut. Izby wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Miasta Kolno z dnia 24 listopada 2015 r. (Or.0711.9.2015), w którym wyjaśniono m.in., iż we wzorze deklaracji wymagane jest podanie danych niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do prawidłowego wystawienia tytułu wykonawczego niezbędne są bowiem dane małżonka zobowiązanego - odpowiedzialnego majątkiem wspólnym, a zadeklarowanie się współmałżonków pociąga za sobą wspólną odpowiedzialność. W piśmie poinformowano również, że w kwestii dotyczącej uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji, zapis zostanie dostosowany do stanu prawnego wynikającego ze zmiany brzmienia art. 81 Ordynacji podatkowej. W związku z powyższym wniesiono o utrzymanie w mocy zapisów uchwały. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
26 listopada 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W Załączniku do Uchwały oraz Załączniku do Deklaracji wprowadzono rubryki dotyczące danych identyfikacyjnych małżonka osoby składającej deklarację. Zawarto w nich również objaśnienia i pouczenia, zgodnie z którymi w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. Podobnie w innych przypadkach współwłasności nieruchomości, deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W Załączniku do Uchwały wprowadzono objaśnienia po części D: "Obowiązek wypełnienia Załącznika Nr 1 do deklaracji dotyczy również wspólników spółki cywilnej"; Pouczenie nr 2: "W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie."; Objaśnienie nr 4, zdanie pierwsze: "W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie." W Załączniku nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono objaśnienie, zdanie pierwsze: "W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie." Działanie powyższe nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności
z postanowieniami art. 6m ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1399 ze zm.). Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na właścicielu nieruchomości, przy czym przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jeżeli natomiast obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w przytoczonym przepisie, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy (art. 2 ust. 2a ustawy). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, iż w przypadku współwłasności nieruchomości, w tym także małżeńskiej wspólności ustawowej, obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co do zasady ciąży na podmiocie / podmiotach faktycznie władających nieruchomością. Może on zatem dotyczyć jednego, kilku albo wszystkich współwłaścicieli. Co więcej, obowiązek ten może zostać ukształtowany przez współwłaścicieli w sposób odmienny od wskazanego, drodze umownej. W świetle przytoczonych regulacji bezzasadne jest zatem wprowadzenie obowiązku składania i podpisywania deklaracji o wysokości opłaty przez oboje małżonków bądź wszystkich współwłaścicieli. Rada może umożliwić, wprowadzając stosowne rubryki we wzorze deklaracji, złożenie jednej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez współwłaścicieli danej nieruchomości, nie może jednak uczynić z tego obowiązku. Ponadto w Załączniku do Uchwały, część B, w przypadku korekty deklaracji należy wskazać uzasadnienie przyczyn korekty. Podkreślić trzeba, iż na mocy art. 1 pkt 74 ustawy
z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649), z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się zmiany brzmienia
art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w zakresie obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty, a zgodnie z postanowieniami art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.),
w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Skoro Uchwała Nr IX/58/15 Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Kolno wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku (§ 6 Uchwały), powinna uwzględniać stan prawny obowiązujący na dzień 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1484), akty normatywne wydawane na podstawie ustaw można ogłaszać w okresie od dnia ogłoszenia danej ustawy, a przed dniem jej wejścia w życie; akt taki nie może jednak wejść
w życie wcześniej niż ustawa. W takim przypadku jednak, z uwagi na fakt, iż zgodnie
z postanowieniami § 6 Uchwały, wejdzie ona w życie również z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2016 r., powinna ona w pełnym zakresie uwzględniać stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe