Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4860/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie nr X/68/2015 z dnia 20 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Zabłudów

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr X/68/2015 z dnia 20 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Zabłudów

postanawia :

- uznać, że powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
poprzez:

1) nieuwzględnienie w przedmiotowej uchwale możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6m ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2103 r., poz. 1399 z późn. zm., powoływana dalej jako u.c.p.g.);

2) określenie w pozycji "Termin składania" i w pouczeniu nr 2 nowego wzoru deklaracji terminu złożenia pierwszej deklaracji z datą wsteczną, tj. do dnia 30 marca 2013 r., co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.;

3) nieuwzględnienie w części E.1. nowego wzoru deklaracji danych niezbędnych do ustalenia opłaty od gospodarstwa domowego wprowadzaną w § 1 pkt 2 Uchwały Nr X/67/2015 z dnia 20 października 2015 r., co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6m ust. 1a u.c.p.g.;

4) nieuwzględnienie w części E.3. nowego wzoru deklaracji pozycji ustalającej opłatę stanowiącą sumę opłaty dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz opłaty dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. "nieruchomości mieszane"), co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 w zw. ust. 1a i art. 6j ust. 4 u.c.p.g.;

5) przerzucenie na właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe obowiązku ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w części E.4. nowego wzoru deklaracji, co stanowi naruszenie
art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6j ust. 3b i 3c u.c.p.g.;

6) przekroczenie zakresu upoważnienia określonego w art. 6n u.c.p.g., polegającego na tym, że w części F nowego wzoru deklaracji nałożono obowiązek złożenia oświadczenia o odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie danych niezgodnie ze stanem faktycznym;

7) obowiązek podania danych osób zamieszkujących daną nieruchomość (załącznik nr 1 do wzoru deklaracji) oraz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej (załącznik nr 2 do wzoru deklaracji),
co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6m ust. 1b u.c.p.g. i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);

- w związku z powyższym - stwierdzić nieważność Uchwały Rady Miejskiej
w Zabłudowie Nr X/68/2015 w całości.


Uzasadnienie

W dniu 20 października 2105 r. Rada Miejska w Zabłudowie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Zabłudów. W toku postępowania nadzorczego prowadzonego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku, w powoływanej uchwale stwierdzono szereg istotnych naruszeń prawa, wskazanych poniższej części uzasadnienia. Przede wszystkim należy zauważyć, że w przedmiotowej uchwale nie przewidziano możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6m ust. 3 u.c.p.g. Z kolei w pozycji "Termin składania" i w pouczeniu nr 2 nowego wzoru deklaracji określono termin złożenia pierwszej deklaracji z datą wsteczną, tj. do dnia 30 marca 2013 r., co jest niezgodne z art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. Również w nowym wzorze deklaracji, w części E.1. nie uwzględniono danych niezbędnych do ustalenia opłaty od gospodarstwa domowego, którą to opłatę wprowadza się w §1 pkt 2 Uchwały Nr X/67/2015 z dnia 20 października 2015 r., przez co naruszono art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6m ust. 1a u.c.p.g. Ponadto w części E.3. nowego wzoru deklaracji brakuje pozycji, w której ustalałaby
się opłatę stanowiącą sumę opłaty dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz opłaty dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. "nieruchomości mieszane"), co narusza art. 6n ust. 1 w zw. ust. 1a i art. 6j ust. 4 u.c.p.g. Niezgodne z art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6j ust. 3b i 3c u.c.p.g. jest przerzucenie
na właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe obowiązku ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w części E.4. nowego wzoru deklaracji. Z kolei w części F nowego wzoru deklaracji przekroczono zakres upoważnienia określonego przepisem art. 6n u.c.p.g., poprzez nałożenie obowiązku złożenia oświadczenia
o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie danych niezgodnie ze stanem faktycznym Przedmiotowa uchwała narusza również art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6m ust. 1b u.c.p.g.
i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) poprzez obowiązek podania w załącznikach do deklaracji danych osób zamieszkujących daną nieruchomość (załącznik nr 1 do wzoru deklaracji) oraz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej (załącznik nr 2
do wzoru deklaracji). Wskazywane naruszenia prawa w odniesieniu do powoływanych załączników, powoduje bezprzedmiotowość załącznika nr 3 oraz odesłań do tych załączników w treści wzoru deklaracji. Mając na uwadze zakres i charakter wskazanych naruszeń Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiło stwierdzić nieważność w całości uchwałę Rady Miejskiej
w Zabłudowie Nr X/68/2015 z dnia 20 października 2015 r. W związku z powyższym stwierdzono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe