Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4862/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Łomża nr XIV/76/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Łomża
Nr XIV/76/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z: nieprawidłowym określeniem w Załączniku Nr 1 do Uchwały stawek podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, o liczbie osi cztery i więcej, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2014 r. poz. 849 ze zm.) i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części zapisu: "Trzy osie i więcej" zawartego w Załączniku Nr 1 doUchwały Nr XIV/76/15 w zakresie słów: "i więcej".


Uzasadnienie

W dniu 4 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Łomża Nr XIV/76/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 18 listopada 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 26 listopada 2015 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 1 do Uchwały odnoszącymi się do stawek podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, o liczbie osi cztery i więcej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
26 listopada 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W Załączniku Nr 1 do Uchwały określono stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, różnicując je m.in. od liczby osi jezdnych. Zróżnicowania tego nie dokonano jednak w sposób rozłączny. Określono bowiem stawki dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi: "trzy osie i więcej", a następnie określono stawki dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi: "cztery osie i więcej". Biorąc pod uwagę powyższe zapisy należy stwierdzić, że określono więcej niż jedną stawkę podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy. Stanowi to naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), zgodnie
z którym rada gminy określa stawki podatku od środków transportowych. Prowadzi
to również do naruszenia zasad prawidłowej legislacji wywodzonych z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
w szczególności zasady określoności prawa. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K 50/07, K 33/00, K 32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją, mają jednak (na co również wskazywał Trybunał)
w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym również
do przepisów gminnych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIENa niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe