Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4871/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak nr IX/42/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty na terenie gminy od posiadania psów

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak
Nr IX/42/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty na terenie gminy od posiadania psów

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z: zapisami zawartymi w § 4 pkt 2 Uchwały, zgodnie z którym "Inkasenci obowiązani
są wpłacać zebrane tytułem opłaty kwoty za inkaso na rachunek Urzędu Gminy Rutka-Tartak w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.",
co stanowi naruszenie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 4 pkt 2 Uchwały
Nr IX/42/2015.


Uzasadnienie

W dniu 5 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Rutka-Tartak Nr IX/42/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty na terenie gminy od posiadania psów. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 18 listopada 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 26 listopada 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
26 listopada 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W § 4 pkt 2 UchwałyNr IX/42/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty na terenie gminy od posiadania psów wskazano, że inkasenci obowiązani są wpłacać zebrane tytułem opłaty kwoty za inkaso na rachunek Urzędu Gminy Rutka-Tartak w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Zapis ten prowadzi do naruszenia zasad dotyczących określania terminu płatności dla inkasentów uregulowanych w art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 47 § 4a Ordynacji, terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. Według § 1 pkt 2 Uchwały, opłatę od posiadania psów co do zasady należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku (…). Oznacza to, że wynikającym z art. 47 § 4a Ordynacji terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po dniu 31 marca roku podatkowego, a więc ostatnim dniu, w którym powinna nastąpić wpłata opłaty. W związku z brzmieniem § 4 pkt 2 ww. Uchwały, zgodnie z którym inkasenci obowiązani są wpłacać zebrane tytułem opłaty kwoty w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę, termin płatności dla inkasentów przewidziany w art. 47 § 4a Ordynacji ulegnie skróceniu w odniesieniu do opłat zainkasowanych w miesiącach styczniu i lutym. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe