Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4872/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak nr IX/41/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak
Nr IX/41/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa
w związku z:

1) zapisami zawartymi w § 5 pkt 1 Uchwały, zgodnie z którym "Pobór opłaty targowej powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Rutka-Tartak prowadzącemu sprawy poboru podatków i opłat lokalnych", co stanowi naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 5 pkt 1 Uchwały
Nr XI/84/15 w wyżej wskazanym zakresie;

2) zapisami zawartymi w § 1 pkt 4 i § 5 zd. pierwsze Uchwały, zgodnie z którym zarządza się pobór opłaty targowej, co pozostaje w sprzeczności z dyspozycją wynikającą z art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w zw. z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa na najbliższej sesji Rady Gminy.


Uzasadnienie

W dniu 5 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Rutka-Tartak Nr IX/41/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 18 listopada 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 26 listopada 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
26 listopada 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.W § 5 pkt 1 UchwałyNr IX/41/2015 wskazano, iż pobór opłaty targowej powierza się "pracownikowi Urzędu Gminy Rutka-Tartak prowadzącemu sprawy poboru podatków
i opłat lokalnych" (…). Zapis powyższy prowadzi do naruszenia art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). "Określenie" inkasentów oznacza konieczność wskazania cech pozwalających podatnikom w sposób jednoznaczny zidentyfikować podmiot uprawniony i zobowiązany do dokonywania inkasa. W przypadku osób fizycznych może ono nastąpić m.in. poprzez wskazanie tych osób z imienia i nazwiska, bądź wskazanie pełnionej przez te osoby funkcji (np. sołtys określonej wsi). Podobny pogląd znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 10 października 2013 r. (I SA/Łd 922/13, www.nsa.gov.pl) zauważył, że "sformułowanie "określić inkasentów", użyte w art. 19 pkt 2 u.p.o.l. powinno przybierać w uchwale rady gminy postać określenia konkretnego, a więc zwrotu odnoszącego się do zindywidualizowanego przez podanie imienia i nazwiska podmiotu (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - nazwy). W ocenie Sądu, podatnik ma prawo do tego, aby po zapoznaniu się z należycie ogłoszonym aktem prawa miejscowego wiedzieć kto jest uprawniony do pobrania od niego opłaty." Ponadto w § 1 pkt 4 oraz § 5 zd. pierwsze Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie
z którym Rada zarządza pobór opłaty targowej. Nie sprecyzowano jednak formy poboru opłaty. Zapisy powyższe nie wypełniają dyspozycji art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, Rada może m.in. zarządzić pobór opłaty, ale jedynie w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Jedynie uchwała, w której rada zarządzi pobór opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczy inkasentów, nakłada na określone w tej uchwale podmioty obowiązki wynikające z art. 9 Ordynacji podatkowej. Tylko na mocy takiej uchwały pomiędzy gminą i inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny, a podmiot wskazany jako inkasent obowiązany jest do pobrania opłaty i wpłacenia jej we właściwym terminie do budżetu gminy. Wskazać również należy, iż bezprzedmiotowe jest zróżnicowanie stawek opłaty targowej w § 3 ust. 1 i ust. 2 UchwałyNr IX/41/2015 według form dokonywania sprzedaży, skoro dla poszczególnych form sprzedaży określono stawki opłaty w jednakowej wysokości. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe