Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4875/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XI/51/15 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr XI/51/15 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

postanawia :

- uznać, że powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w zakresie:

- §1 części normatywnej ww. uchwały oraz Załącznika nr 1 do ww. uchwały określającego ww. wzór deklaracji, wiersza p.t. "składający", gdyż zawarte w nich postanowienia są sprzeczne z dyspozycją art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.), zgodnie z którym rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji winna określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b. Ponadto powyższe postanowienia są również sprzecznie z Uchwałą Nr VI/16/15 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, w której Rada Gminy Szumowo określiła metodę ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałych).

- w związku z powyższym - stwierdzić nieważność Uchwały Rady Gminy
Szumowo Nr XI/51/15 w całości.


Uzasadnienie

W dniu 30 października 2105 r. Rada Gminy Szumowo podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Ww. uchwała wpłynęła do tut. RIO w dniu 6.11.2015 r. W toku postępowania nadzorczego prowadzonego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, w powoływanej uchwale stwierdzono istotne naruszenie prawa, które wywołało konieczność stwierdzenia nieważności ww. uchwały w całości. W §1 części normatywnej ww. uchwały Rada Gminy Szumowo zawarła postanowienie o następującym brzmieniu: "Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały." W Załączniku nr 1 do ww. uchwały określającym ww. wzór deklaracji w wierszu "składający" zawarto natomiast informację o następującej treści: "Właściciel nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne". Powyższe postanowienia są sprzeczne z dyspozycją art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.), zgodnie z którym rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji winna określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b. Ponadto powyższe zapisy są również sprzecznie z Uchwałą Nr VI/16/15 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, w której Rada Gminy Szumowo określiła metodę ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałych). Ponadto w odniesieniu do Załącznika nr 1 do ww. uchwały określającego wzór deklaracji należy wskazać na występujące w nim błędy formalno-redakcyjne:

- w części F w zakresie sformułowania "Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje…………….gospodarstw domowych". Jest to sformułowanie nielogiczne, gdyż sugeruje, iż składający deklarację ma tu wskazać liczbę gospodarstw domowych, a nie liczbę osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym,

- w pkt 2 Objaśnień wskazano błędny nr artykułu ustawy (art. 6 zamiast - art. 6o ust. 1) oraz błędnie określono tytuł ustawy. Mając na uwadze zakres i charakter wskazanego naruszenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiło stwierdzić nieważność w całości uchwałę Rady Gminy Szumowo Nr XI/51/15 z dnia 30 października 2015 r. W związku z powyższym stwierdzono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe