Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/51/15 Rady Gminy Krypno

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację załącznika inwestycyjnego na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się aktualizację planowanych dotacji z budżetu gminy na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem13.874.620zł, w tym:dochody bieżące 12.333.467zł dochody majątkowe 1.541.153zł

2. Plan wydatków ogółem12.932.463zł, w tym:wydatki bieżące 10.933.202zł wydatki majątkowe 1.998.261zł

§ 6. Nadwyżkę budżetu w kwocie 942.157zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/51/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 13 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/51/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 13 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/51/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 13 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/51/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 13 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/51/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 13 listopada 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe