Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/125/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 15 stycznia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 r.o podatku leśnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) uchwala się co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 oraz Nr 3 do uchwaly Nr X/103/2015 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4185) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/125/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/125/16
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe