| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/53/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015 r

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.966.243,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.966.243,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 27.225.151,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 22.889.663,00 zł

b) dochody majątkowe - 4.335.488,00 zł

2) Plan wydatków - 27.704.287,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 21.397.478,00 zł

b) wydatki majątkowe - 6.306.809,00 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 479.136,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadanie inwestycyjne w 2015 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/53/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 listopada 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

45 000,00

2 934 603,00

2 979 603,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

2 523 476,00

2 523 476,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

2 523 476,00

2 523 476,00

60016

Drogi publiczne gminne

45 000,00

411 127,00

456 127,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

411 127,00

411 127,00

750

Administracja publiczna

34 000,00

5 000,00

39 000,00

75095

Pozostała działalność

34 000,00

5 000,00

39 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

34 000,00

5 000,00

39 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 936 745,00

2 000,00

5 938 745,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

213 000,00

2 000,00

215 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

2 000,00

2 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 171 633,00

24 000,00

1 195 633,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

701 633,00

24 000,00

725 633,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

16 000,00

24 000,00

40 000,00

Razem:

20 567 566,00

2 965 603,00

23 533 169,00

Strona 1 z 2

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 548 378,00

640,00

2 549 018,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 300,00

640,00

6 940,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 300,00

640,00

6 940,00

Razem:

3 691 342,00

640,00

3 691 982,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/53/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 listopada 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

965 153,00

0,00

965 153,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 024 560,00

2 934 603,00

4 959 163,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

2 523 476,00

2 523 476,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 523 476,00

2 523 476,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 024 560,00

411 127,00

2 435 687,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 379 397,00

411 127,00

1 790 524,00

750

Administracja publiczna

2 528 698,00

10 690,00

2 539 388,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

38 400,00

7 000,00

45 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

7 000,00

25 000,00

75095

Pozostała działalność

399 762,00

3 690,00

403 452,00

4300

Zakup usług pozostałych

21 400,00

3 690,00

25 090,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

279 987,00

20 310,00

300 297,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

267 987,00

20 310,00

288 297,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

45 000,00

7 000,00

52 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

13 310,00

43 310,00

Razem:

20 081 549,00

2 965 603,00

23 047 152,00

Strona 2 z 3

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 548 378,00

640,00

2 549 018,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 300,00

640,00

6 940,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 300,00

640,00

6 940,00

Razem:

3 691 342,00

640,00

3 691 982,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/53/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 listopada 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione

do 31.12.2014 r.

Środki

wynikające

z planu na 2015 r.

- ogółem

w tym:

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

2012-2015 (Podl. Urz. Wojew.)

Środki z Powiatu Sokólskiego

Urząd Marszałkowski (PROW)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

72095

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa"

2014-2015

105.904,00

44.392,00

61.512,00

61.512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

92601

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym:

2015-2016

676.355,00

0,00

160.000,00

110.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

- dokumentacja

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- nadzór

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.

75412

Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka

2015

19.000,00

0,00

19.000,00

8.200,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

4.

90005

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola

2015

24.600,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

75412

Sanie lodowe

2015

6.048,00

0,00

6.048,00

6.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

90005

Instalacja kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola

w tym:

- inspektor nadzoru

2015

743.504,00

14.391,00

0,00

0,00

743.504,00

14.391,00

57.871,00 b.

67.510,00 m.

3.861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618.123,00

10.530,00

7.

60016

Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z droga krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola, w tym:

- nadzór inwestorski

2015

905.800,00

41.270,00

12.274,00

0,00

893.526,00

41.270,00

482.399,00

41.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411.127,00

0,00

Nr 103505B Chodorówka Stara - Kol. Dryga

2015

570.481,00

8.403,00

(dokument.)

562.078,00

281.040,00

0,00

0,00

0,00

281.038,00

Nr 103504B Krzywa - droga krajowa nr 8

2015

94.543,00

1.392,00 (dokument.)

93.151,00

46.575,00

0,00

0,00

0,00

46.576,00

Nr 103455B m. Suchowola (Szkolna)

2015

90.228,00

1.329,00

(dokument.)

88.899,00

44.450,00

0,00

0,00

0,00

44.449,00

Trzyrzecze (zjazd z drogi powiatowej)

2015

109.278,00

1.150,00 (dokument.)

108.128,00

69.064,00

0,00

0,00

0,00

39.064,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8.

75412

Zakup nożyc LUKAS LKS 35 EW

OSP Suchowola

2015

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej na ulice w Suchowoli

2015

43.053,00

0,00

43.053,00

43.053,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kasztanowa

5.708,00

0,00

5.708,00

5.708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nowozielona

13.973,00

0,00

13.973,00

13.973,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zielona

3.998,00

0,00

3.998,00

3.998,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gruntowa

5.437,00

0,00

5.437,00

5.437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Siewna

3.678,00

0,00

3.678,00

3.678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolna i Polna

10.259,00

0,00

10.259,00

10.259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

60014

Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez integrację z droga krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola, w tym:

2015

2.561.202,00

37.726,00

2.523.476,00

0,00

2.523.476,00

0,00

0,00

0,00

Nr 1326B Suchowola-Dubasiewszczyzna-Nowe Stojło-Kizielany-Trofimówka-Janów (m. Suchowola-ul. Kupiecka)

298.943,00

4.403,00
(dokument.)

294.540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294.540,00

60014

Nr 1334B Chodorówka Nowa-Chodorówka Stara

2015

631.564,00

9.303,00 (dokument.)

622.261,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622.261,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

60014

Nr 1335B Trzyrzecze-Dryga

1.027.834,00

15.140,00

(dokument.)

1.012.694,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.012.694,00

60014

Nr 1337B Karpowicze-Suchowola-Chlewisk-Brukowo-Czerwonka-Kol. Bachmacie (m. Suchowola - ul. Goniądzka)

501.010,00

7.380,00 (dokument.)

493.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493.630,00

60014

Nr 1337B Karpowicze-Suchowola-Chlewisk-Brukowo-Czerwonka-Kol. Bachmacie (m. Suchowola-ul. 3 Maja - chodnik)

2015

101.851,00

1.500,00

100.351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.351,00

11.

60016

Poprawa dróg gminnych

2015

853.945,00

0,00

853.945,00

374.809,00

479.136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

5.944.411,00

94.392,00

5.333.664,00

1.241.002,00

479.136,00

50.000,00

10.800,00

411.127,00

2.523.476,00

618.123,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/53/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 listopada 2015 r.

Objaśnienia

W dziale 600 - Transport i łączność zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.934.603,00 zł, w tym:

- środki pochodzące z Powiatu Sokólskiego na poprawę dróg powiatowych w kwocie 2.523.476,00 zł,

- środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integracje z droga krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola - Etap I" - 411.127,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna, 756 - Dochody od osób prawnych, od osóbfizycznych uzyskane ponadplanowe dochody w kwocie 7.000,00 zł przeznacza się na wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorząduterytorialnego.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku stanowiące refundację wydatków poniesionych w wyniku realizacji zadania w którym osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w kwocie 24.000,00 zł przeznacza się na:

- wydatki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 20.310,00 zł,

- opracowanie programu rozwoju lokalnego Gminy - 3.690,00 zł.

Do załącznika Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku" w poz. 9 wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na ulice: Kasztanowa, Nowozielona, Zielona, Gruntowa, Siewna, Szkolna i Polna - 43.053,00 zł.

W załączniku Nr 3 w pozycji 7 pn.: "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola" wydzielono środki na drogi i ulice gminne na kwotę 893.526,00 zł oraz dodano pozycję 10 w w/w załączniku umieszczając wydatki związane z realizacją zadań na drogach powiatowych na kwotę 2.523.476,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne(…) zwiększono plan dochodów o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 roku (Pismo Nr FB.-II.3111.585.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 listopada 2015 r.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »