Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/118/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/105/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/105/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/105/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/99/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 7. Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zmieniony Uchwałą Nr VI/50/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, zmieniony Uchwałą Nr IX/105/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 137 766,00 zł,

2) sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 1 943 078,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Brańsk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 27 759 999,00 zł w tym:

a) dochody bieżące - 18 063 922,00 zł,

b) dochody majątkowe - 9 696 077,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 31 334 475,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 14 989 819,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 16 344 656,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 3 574 476,00 zł - zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50" w wysokości - 447 659,00 zł,

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie realizacji zadania pn.: "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" w wysokości - 1 495 419,00 zł,

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 631 398,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/118/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/118/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/118/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 0490 zwiększono dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 6 994,00 zł.

W dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność § 2007
po zakończeniu realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" przeniesiono dochody do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (+6 409,00 zł) i zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania szkoleń w ramach realizacji programu o kwotę 847,00 zł.

W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono subwencję oświatową o kwotę 37 719,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 804,00 zł.

W rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10 600,00 zł.

W rozdz. 85216 - Zasiłki stałe § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 843,00 zł i zwiększono o kwotę 700,00 zł.

W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9 937,00 zł.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność §2030 zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20 445,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 19 600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w § 2040 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 6 175,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła § 6297 zmniejszono dofinansowanie realizacji zadania "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk" o kwotę 330 025,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6330 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 244 679,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka".

W dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 100 000,00 zł.

W dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność § 6207 po zakończeniu realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" przeniesiono dochody do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (- 6 409,00 zł), po otrzymaniu od lidera projektu informacji dotyczących budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej zwiększono dotację na realizację zadania o kwotę 45 722,00 zł.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność w § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 337 642,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
w § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 5 037,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu w § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 13 500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
- diety członków OKW.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 165,00 zł.

W rozdz. 80110 - Gimnazja w § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 275,00 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 30 400,00 zł i zwiększono o kwotę 248 642,00 zł.

W rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 30 400,00 zł i na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 30 400,00 zł.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi § 4010 po uwzględnieniu podwyżek zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 41 355,00 zł, w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 933,00 zł, w § 4110 w związku z podwyżkami wynagrodzeń zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 513,00 zł, w § 4120 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 475,00 zł, w § 4140 po uwzględnieniu ilości zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zmniejszono wydatki na PFRON o kwotę 1 616,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1 000,00 zł, w § 4260 zmniejszono wydatki na energię elektryczną o kwotę 20 000,00 zł, gdyż uzyskano oszczędności, w § 4300 zwiększono wydatki na badanie laboratoryjne wody o kwotę 3 000,00 zł, w § 6059 po zakończeniu realizacji zadania "Modernizacja - remont stacji uzdatniania wody w m. Kalnica" zmniejszono wydatki na realizację zadania o kwotę 30,00 zł.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła w ramach realizacji zadania "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk" w § 6057 zmniejszono wydatki na realizację części zadnia finansowanej z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 330 025,00 zł, w § 6059 zwiększono wydatki na realizację części zadania finansowanej środkami własnymi o kwotę 71 673,00 zł.

Wrozdz. 40002 - Dostarczanie wody § 4170 zwiększono wydatki na opracowanie operatu wodno- prawnego o kwotę 300,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 200,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4300 zwiększono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym o kwotę 10 000,00 zł, w § 6050 zmniejszono wydatki na przebudowę dróg gminnych o kwotę 858 746,00 zł, w ramach realizacji zadania pn. : "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50" przeniesiono wydatki do prawidłowej klasyfikacji budżetowej: zwiększając wydatki w § 6050 o kwotę
691 797,00 zł, a zmniejszając w § 6059 o kwotę 691 797,00 zł. (§ 6050 = -858 746 + 691 797 = -166 949)

W dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność
po zakończeniu realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" w § 4707 zmniejszono wydatki na szkolenia o kwotę 847,00 zł (środki z budżetu unijnego) w § 4709 zmniejszono wydatki na szkolenia o kwotę 150,00 zł (środki własne), w § 6057 zwiększono wydatki na realizację zadania "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" o kwotę 722,00 zł ( środki unijne), w § 6059 zwiększono wydatki na realizację zadania "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" o kwotę 1 447 557,00 zł. Ponieważ nie otrzymamy w całości zaliczki na realizację zadania, zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 495 419,00 zł (wydatki na realizację zdania w 2015 r. wynoszą 7 740 603,00 zł).

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 3030 w związku ze zwiększeniem ilości planowanych sesji Rady Gminy zwiększono wydatki na diety Radnych o kwotę 22 800,00 zł.

W rozdz. 75023 - Urzędy gmin wsi § 4010 po uwzględnieniu podwyżek zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 89 006,00 zł, w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 800,00 zł, w § 4110 w związku z podwyżkami wynagrodzeń zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 842,00 zł, w § 4120 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 3 650,00 zł, w § 4140 po uwzględnieniu ilości zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zmniejszono wydatki na PFRON o kwotę 14 000,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na organizację uroczystości "Złotych Godów", zakup tonerów i pieczątek o kwotę 7 121,00 zł, w § 4260 w związku z uzyskanymi oszczędnościami zmniejszono wydatki na energię elektryczną o kwotę 4 900,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 700,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na usługi prawnicze o kwotę 43 200,00 zł, w § 4360 zmniejszono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 1 000,00 zł, w § 4430 zmniejszono wydatki na opłaty polis ubezpieczeniowych o kwotę 5 000,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 4 300,00 zł.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w § 3020 ze względu na zwiększoną ilość akcji ratowniczych zwiększono wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych o kwotę 9 000,00 zł, w § 4110 w związku z podwyżkami wynagrodzeń zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 402,00 zł, w § 4170 zwiększono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 6 895,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy o kwotę 18 000,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 900,00 zł, w § 4430 zmniejszono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 7 000,00 zł, w § 4480 zwiększono wydatki na opłatę podatku od nieruchomości o kwotę 4 803,00 zł.

W rozdz. 75414 - Obrona cywilna w § 4170 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 500,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 230,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 150,00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w § 3020 zwiększono wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli o kwotę 6 682,00 zł, w § 4010 po uwzględnieniu podwyżek zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 90 936,00 zł, zwiększono wydatki na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela o kwotę 37 719,00 zł, w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 949,00 zł, w § 4110 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 000,00 zł, w § 4120 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 6 000,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 451,00 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach zmniejszono wydatki na zakup oleju opałowego o kwotę 15 000,00 zł, a zwiększono wydatki na zakup oleju opałowego w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 15 000,00 zł, w § 4260 w związku z uzyskanymi oszczędnościami zmniejszono wydatki na energię elektryczną o kwotę 27 000,00 zł, w § 4270 zmniejszono wydatki na remonty bieżące o kwotę 3 500,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 300,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 1 300,00 zł, i zwiększono wydatki na naprawę pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 6 500,00 zł, w § 4360 zwiększono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 1 000,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki delegacje pracowników o kwotę 100,00 zł.

W rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych§ 4010 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 57 767,00 zł, w § 4110 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 659,00 zł, w § 4120 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 500,00 zł.

W rozdz. 80104 - Przedszkola w § 4330 zwiększono wydatki na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych poza terenem gminy o kwotę 10 748,00 zł.

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w § 3020 zwiększono wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie o kwotę 1 135,00 zł, w § 4010 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 44 954,00 zł, w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 500,00 zł, w § 4110 zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 500,00 zł, w § 4120 zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 1 700,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć o kwotę 350,00 zł, w § 4240 zmniejszono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 850,00 zł.

W rozdz. 80110 - Gimnazja w § 3020 zwiększono wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie o kwotę 273,00 zł, w § 4010 po uwzględnieniu podwyżek zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 37 766,00 zł, w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 500,00 zł, w § 4110 w związku z podwyżkami wynagrodzeń zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 830,00 zł, w § 4120 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 1 800,00 zł, w § 4430 zmniejszono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 500,00 zł.

W rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 50,00 zł, w § 4010 po uwzględnieniu podwyżek zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 5 314,00 zł, w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 479,00 zł, w § 4110 zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 900,00 zł, w § 4140 po uwzględnieniu ilości zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zmniejszono wydatki na PFRON o kwotę 700,00 zł, w § 4170 zmniejszono wydatki
na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 12 000,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 000,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 300,00 zł.

W rozdz. 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa w § 3020 zmniejszono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 300,00 zł, w § 4010 po uwzględnieniu podwyżek zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 19 822,00 zł, w § 4110 w związku z podwyżkami wynagrodzeń zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 796,00 zł, w § 4120 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 500,00 zł, w § 4140 po uwzględnieniu ilości zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zmniejszono wydatki na PFRON o kwotę 1 843,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 50,00 zł.

W rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 140,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług o kwotę 400,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 100,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 640,00 zł.

W rozdz. 80148 - Stołówki szkolne w § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 10,00 zł, w § 4010 po uwzględnieniu podwyżek zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 9 843,00 zł, w § 4110 w związku z podwyżkami wynagrodzeń zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 588,00 zł, w § 4170 po przeliczeniu wynagrodzeń zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 9 454,00 zł.

W dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4170 zwiększono wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego o kwotę 908,00 zł, w§ 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 2 008,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 1 100,00 zł.

W dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w § 4330 zwiększono wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS -u w DPS o kwotę 10 000,00 zł.

W rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze w § 4330 zmniejszono wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 4 500,00 zł.

W rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na usługi o kwotę 300,00 zł, w § 4330 zmniejszono wydatki na pobyt osób w ośrodkach interwencyjnych o kwotę 3 000,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 250,00 zł w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 1 200,00 zł.

W rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny w § 3020 zmniejszono wydatki na środki bhp o kwotę 150,00 zł, w § 4010 w związku z brakiem chętnych nie zatrudniono asystenta rodziny i zmniejszono wydatki na wynagrodzenie o kwotę 11 462,00 zł, w § 4110 zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 138,00 zł, w § 4120 zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 620,00 zł, w § 4280 zmniejszono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 50,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki
na delegacje pracowników o kwotę 150,00 zł.

W rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono wydatki na opłatę składek zdrowotnych o kwotę 804,00 zł.

W rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 10 600,00 zł, a także zwiększono wydatki na zasiłki celowe o kwotę 2 736,00 zł.

W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 3110 zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 3 700,00 zł.

W rozdz. 85216 - Zasiłki stałe § 2030 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono wydatki na zasiłki stałe o kwotę 2 843,00 zł i o kwotę 700,00 zł.

W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 2 000,00 zł, w § 4010 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono wydatki na dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku o kwotę 9 937,00 zł, a także zwiększono wydatki
na wynagrodzenia pracowników o kwotę 33 364,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 763,00 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 300,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na odnowienie podpisu elektronicznego o kwotę 200,00 zł, w § 4360 zmniejszono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 600,00 zł, w § 4400 zwiększono wydatki na opłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia o kwotę 600,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 130,00 zł.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność w § 3110 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowania realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zwiększono wydatki na dożywianie o kwotę 20 445,00 zł, i uwzględniając wkład własny zwiększono wydatki na dożywianie o kwotę 1 855,00 zł.

W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 3240 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 19 600,00 zł oraz uwzględniono wkład własny w wysokości 4 900,00 zł, w § 3260 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 6 175,00 zł.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami wsi § 4010 po uwzględnieniu podwyżek zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 19 143,00 zł, w § 4110 w związku z podwyżkami wynagrodzeń zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 858,00 zł, w § 4140 po uwzględnieniu ilości zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zwiększono wydatki na PFRON o kwotę 264,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 21 265,00 zł.

W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4210 zwiększono wydatki na zegar astronomiczny o kwotę 100,00 zł, w § 4260 zmniejszono wydatki na energię elektryczną o kwotę 100,00 zł.

W rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej wsi w § 4010 po uwzględnieniu podwyżek zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 101 454,00 zł, w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 500,00 zł, w § 4110 w związku z podwyżkami wynagrodzeń zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 236,00 zł, w § 4140 po uwzględnieniu ilości zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zmniejszono wydatki na PFRON o kwotę 6 856,00 zł, w § 4170 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 5 000,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do usuwania awarii o kwotę 20 000,00 zł, w § 4260 w związku z uzyskanymi oszczędnościami zmniejszono wydatki na energię elektryczną o kwotę 2 500,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 140,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, w § 4360 zmniejszono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 600,00 zł, w § 4480 zmniejszono wydatki na opłatę podatku od nieruchomości o kwotę 38 500,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 400,00 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 zmniejszono dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy o kwotę 30 000,00 zł.

W rozdz. 92116 - Biblioteki w § 2480 zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika o kwotę 3 500,00 zł.

W dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 6050 w ramach realizacji zadań "Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu" i "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie" zwiększono wydatki w § 6050 o kwotę 1 887,00 zł.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 550,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na usługi o kwotę 200,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 100,00 zł.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność w związku ze zwiększeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego o kwotę 3 400,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 582,00 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na składki na fundusz pracy
o kwotę 69,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup art. biurowych o kwotę 2 569,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 331 022,00 zł.

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w § 4010 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z powyższego zakresu o kwotę 5 037,00 zł.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu w § 3030 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP - diety członków OKW zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 13 500,00 zł, w § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 2 758,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 965,00 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na Fundusz Pracy o kwotę 102,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia wypacane na podstawie umowy zlecenia o kwotę 457,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup art. biurowych o kwotę 2 231,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na plakatowanie obwieszczeń o kwotę 845,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje służbowe o kwotę 1 206,00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w § 4240 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 165,00 zł i zwiększono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 565,00 zł.

W rozdz. 80110 - Gimnazja w § 4240 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 275,00 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o kwotę 269 642,00 zł, w § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 8 000,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na opłatę licencyjną programów komputerowych o kwotę 400,00 zł.

W rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 3110 w związku ze zmianami dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejszono wydatki na usuwanie skutków silnych wiatrów o kwotę 30 400,00 zł i zwiększono wydatki na usuwanie skutków silnych wiatrów o kwotę 30 400,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/118/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/118/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/118/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

§

2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 824 536,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

447 659,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

2 633 185,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1 631 398,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

112 294,00

Rozchody ogółem:

1 250 060,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

112 294,00

1 137 766,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/118/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wykaz dotacji w 2015 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p.

Nazwa zad. lub podm. dot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy

168 000,00

1

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych

10 000,00

470 890,00

2

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy

69 500,00

3

Gmina Wyszki

5 000,00

5 000,00

4

Powiat bielski

312 187,00

Razem:

490 187,00

540 390,00

0,00

Razem:

0,00

10 000,00

0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe