| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Sejny

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 4 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę28 642,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę32 642,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:11 707 838,16 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie11 659 236,16 zł.,

b) majątkowe w kwocie48 602,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:12 596 299,16 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie11 507 169,16 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 089 130,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 listopada 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

9 674 174,00

0,00

9 674 174,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

15 434,00

4 000,00

19 434,00

75011

Urzędy wojewódzkie

15 434,00

4 000,00

19 434,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 434,00

4 000,00

19 434,00

Razem:

2 029 664,16

4 000,00

2 033 664,16

OGÓŁEM:

11 703 838,16

4 000,00

11 707 838,16

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2015 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

11 707 838,16

1. Dochody bieżące

11 659 236,16

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

49 963,00

2. Dochody majątkowe

48 602,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

3 090,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

45 512,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 listopada 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 310 973,00

0,00

1 310 973,00

60016

Drogi publiczne gminne

833 835,00

0,00

833 835,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

95 318,00

-5 100,00

90 218,00

4270

Zakup usług remontowych

3 900,00

5 100,00

9 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

80 000,00

0,00

80 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80 000,00

0,00

80 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

2 000,00

-1 000,00

1 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

1 000,00

1 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 507 907,00

0,00

3 507 907,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

710 466,00

0,00

710 466,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

193 800,00

-12 000,00

181 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

37 000,00

12 000,00

49 000,00

851

Ochrona zdrowia

22 600,00

0,00

22 600,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

21 400,00

0,00

21 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

1 480,00

6 480,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 800,00

-320,00

8 480,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

-200,00

0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

300,00

-260,00

40,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

700,00

-700,00

0,00

852

Pomoc społeczna

1 167 998,00

0,00

1 167 998,00

85202

Domy pomocy społecznej

30 000,00

900,00

30 900,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

30 000,00

900,00

30 900,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5 450,00

-900,00

4 550,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

-900,00

1 100,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

241 990,00

-4 080,00

237 910,00

3110

Świadczenia społeczne

241 990,00

-4 080,00

237 910,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

252 193,00

6 580,00

258 773,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

4 080,00

4 080,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 170,00

4 000,00

12 170,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 300,00

-1 500,00

3 800,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

280 105,00

-2 500,00

277 605,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 000,00

-2 500,00

23 500,00

Razem:

10 562 635,00

0,00

10 562 635,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

15 434,00

4 000,00

19 434,00

75011

Urzędy wojewódzkie

15 434,00

4 000,00

19 434,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 702,00

3 448,00

15 150,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 171,00

634,00

2 805,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

311,00

-82,00

229,00

Razem:

2 029 664,16

4 000,00

2 033 664,16

OGÓŁEM:

12 592 299,16

4 000,00

12 596 299,16

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

12 596 299,16

1. Wydatki bieżące

11 507 169,16

1) wydatki jednostek budżetowych

9 190 238,66

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 951 468,09

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 238 770,57

2) dotacje na zadania bieżące

75 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 156 149,50

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 781,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

27 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 089 130,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 089 130,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

53 543,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 listopada 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.298.2015.AK Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług remontowych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 § 4530 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na koszty postępowania sądowego.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 §§ 4300, 4410, 4610 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 § 3110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85219 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85205 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85202 na zakup usług od innych jst.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 85219 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma FB-II.3111.298.2015.AK Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększającego dotację celową na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 § 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »