Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 7 000

2. Plan dochodów na zadania zlecone w dziale, o którym mowa w ust.1, po zmianie wynosi 96 849 zł.

3. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 39 190 737 zł, w tym:

- dochody bieżące38 253 910 zł

- dochody majątkowe936 827 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 7 000 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi34 521 193 zł, w tym:

- wydatki bieżące31 344 728 zł

- wydatki majątkowe3 176 465 zł

§ 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015.

2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 2.

§ 4. 1. Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Objaśnienia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe