Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258,art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz 938)

Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na :

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.399,70 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 11.157.399,70,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10.707.382,84 zł,

- majątkowe w wysokości 450.016,86 zł,

2. 2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.399,70 zgodnie załącznikiem 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 11.807.399,70 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.991.899,18 zł,

- majątkowe w wysokości 1.815.500,52 zł, .

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 650.000 złotych planuje się pokryć:

a) kredytem długoterminowym 500.000 złotych

b) nadwyżką z lat ubiegłych 150.000 złotych

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/50/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/50/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/50/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

L.p.

Podmiot dotowany

Dotacja Celowa

Dotacja Podmiotowa

1.

Biblioteka Gminna

§2480

152.000,00

2.

Powiat wysokomazowiecki

§6300

436.766,00

Razem

436.766,00

152.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe