Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/91/15 Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm /, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500,00zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00zł. Dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 71.257,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów18.032.814,40 zł z tego :

- bieżące - 17.223.449,40 zł,

- majątkowe - 809.365,00 zł

- plan wydatków17.709.088,40 zł z tego:

- bieżące - 15.774.999,40 zł,

- majątkowe - 1.934.089,00 zł

§ 4. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2015r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 323.726 zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów.

§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2015 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

644 597,00

7 500,00

652 097,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

247 800,00

7 500,00

255 300,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

247 800,00

7 500,00

255 300,00

Razem:

15 104 083,00

7 500,00

15 111 583,00

Dochody majątkowe w kwocie 809.365,00 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 799.365,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku - 10.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 786.365,00 zł

Dochody bieżące w kwocie - 17.223.449,40 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.510.008 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2015 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

804 380,00

- 13 000,00

791 380,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

756 380,00

- 13 000,00

743 380,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

- 13 000,00

137 000,00

600

Transport i łączność

972 801,00

50 957,00

1 023 758,00

60016

Drogi publiczne gminne

494 086,00

50 957,00

545 043,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

228 256,00

50 957,00

279 213,00

852

Pomoc społeczna

1 112 302,00

7 500,00

1 119 802,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

257 800,00

7 500,00

265 300,00

3110

Świadczenia społeczne

257 800,00

7 500,00

265 300,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 101 699,00

- 37 957,00

1 063 742,00

90002

Gospodarka odpadami

691 300,00

8 000,00

699 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

207 984,00

8 000,00

215 984,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

78 699,00

- 8 000,00

70 699,00

4300

Zakup usług pozostałych

78 699,00

- 8 000,00

70 699,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

151 000,00

- 50 257,00

100 743,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

- 50 257,00

99 743,00

90095

Pozostała działalność

32 750,00

12 300,00

45 050,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

12 300,00

12 300,00

Razem:

14 780 357,00

7 500,00

14 787 857,00

Wydatki majątkowe w kwocie 1.934.089,00zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 870.618,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15.774.999,40 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.382.770,00zł

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 4.465.647,68 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.937.158,37 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.943.927,00 zł,

- obsługa długu - 180.000 zł,

- dotacje - 865.496,35 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015r.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015

Rozdział

Paragraf

1

2

3

4

5

6

7

1

Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Pięknej i Szczuczyńskiej w Radziłowie

150 000

01010

6050

137 000

Urząd Gminy Radziłów

Razem

137 000

2

Zakup pompy na hydrofornię

7 000

40002

6060

7 000

Zakład Komunalny Radziłów

Razem

7 000

3

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów

2 800 000

60016

6050

45 148

Urząd Gminy Radziłów

4

Przebudowa drogi w miejscowości Brychy

177 605

60016

6050

5 724

Urząd Gminy Radziłów

5

Przebudowa drogi w miejscowości Brychy - II etap

116 359

60016

6050

5 735

Urząd Gminy Radziłów

6

Przebudowa drogi nr 104138B w msc. Zakrzewo

17 000

60016

6050

8 594

Urząd Gminy Radziłów

7

Budowa parkingów samochodowych na ul. Karwowskiej w miejscowości Radziłów

10 000

60016

6050

923

Urząd Gminy Radziłów

8

Przebudowa drogi nr 175637 w miejscowości Radziłów od drogi powiatowej (działka nr 957) na ul. Pięknej

6 000

60016

6050

1 181

Urząd Gminy Radziłów

9

Przebudowa drogi w nr 162705B w miejscowości Rydzewo Szlacheckie

697 000

60016

6050

19 624

Urząd Gminy Radziłów

10

Przebudowa ul. Kościelnej wraz z częśćią działki nr 1571 w miejscowości Radziłów

61 000

60016

6050

61 000

Urząd Gminy Radziłów

11

Przebudowa drogi gminnej nr 104132B i drogi 162674B w obrębie miejscowości Okrasin

20 000

60016

6050

13 530

Urząd Gminy Radziłów

12

Przebudowa drogi gminnej nr 162972B w miejscowości Łoje- Awissa

695 600

60016

6050

11 000

Urząd Gminy Radziłów

13

Przebudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły- Osowiec do drogi powiatowej nr 158 na odcinku Radziłów- Konopki, gmina Radziłów

700 800

60016

6050

898

Urząd Gminy Radziłów

14

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki- Awissa

257 063

60016

6050

12 000

Urząd Gminy Radziłów

15

Przebudowa ulicy Szkolnej i Sportowej w Radziłowie

801 868

60016

6050

52 525

Urząd Gminy Radziłów

16

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104152B Racibory - Czachy

550 000

60016

6050

9 849

Urząd Gminy Radziłów

17

Przebudowa zjazdu drogi wojewodzkiej nr 668 piatnica Poduchowna - Przytuły- Osowiec . Zjazd na działki o nr 396/5 i 396/6 w msc. Radziłów.

16 601

60016

6050

50

Urząd Gminy Radziłów

18

Przebudowa drogi gminnej w Swięcieninie

188 374

60016

6050

824

Urząd Gminy Radziłów

19

Przebudowa drogi gminnej nr 104152B Radziłów - Dębówka

4 245 600

60016

6050

10 150

Urząd Gminy Radziłów

20

Przebudowa drogi gminnej nr 104152B w miejscowości Czachy

402 280

60016

6050

458

Urząd Gminy Radziłów

21

Zakup rębaka

4 000

60016

6060

4 000

Zakład Komunalny Radziłów

22

Zakup równarki drogowej ciągnikowej

16 000

60016

6060

16 000

Zakład Komunalny Radziłów

23

Zestaw TUZ + pług śnieżny

22 000

60016

6060

22 000

Zakład Komunalny Radziłów

24

Zakup ciągnika

35 000

60016

6060

35 000

Zakład Komunalny Radziłów

Razem

336 213

25

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego , część II- administracja samorządowa

184 144

75023

6067

93 045

Urząd Gminy Radziłów

6069

16 420

Urząd Gminy Radziłów

26

Zakup klimatyzatora

5500

75023

6060

5 500

Urząd Gminy Radziłów

27

114 965

28

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim

367 450

90002

6067

285 482

Urząd Gminy Radziłów

6069

50 379

Urząd Gminy Radziłów

29

335 861

30

Modernizacja parku w Radziłowie

389 309

90004

6050

99 743

Urząd Gminy Radziłów

31

99 743

31

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach komunalnych

12 300

90095

6050

12 300

Urząd Gminy Radziłów

Razem

12 300

Ogółem

12 186 794

1 043 082

x

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - 7.500 zł,

- zmian w załączniku inwestycyjnym dotyczących: wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian planowanych wydatków na poszczególnych zadaniach infrastruktury drogowej , a także pomniejszenie wydatków majątkowych dotyczących budowy sieci wodociągowych oraz modernizacji parku w Radziłowie. Poza tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach komunalnych",

- zmian wydatków na podstawie weryfikacji potrzeb.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe