Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r poz. 1515) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015 r poz.238 poz.532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwieksza się plan dochodów o kwotę 233.577 zł zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwieksza się plan wydatków o kwotę 233.577 zł zgodnie załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2015 roku określa załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 25.041.398 zł. w tym bieżące -16.193.636 zł majątkowe-8.847.762zł.

2) Plan wydatków ogółem 26.668.184 zł w tym bieżące -15.134.148 zł majątkowe -11.534.036 zł.

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.626.786 zł. Żródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokosci 185.000 zł na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze.

§ 7. Na spłatę w 2015 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 613.872zł przeznacza się wolne środki.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 1.626.786 zł

3) wyprzedzające finansowanie w kwocie 7.964.194 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w pragrafie 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 233.577 zł z następujących tytułów:

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia19 listopada 2015 (pismo STS.4750.605.2015.29g) zwiększona została z rezerwy część oświatowa subwencji w rozdziale 75801 w wysokości 34.856zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela. W związku z tym , iż gmina z własnych środków zabezpieczyła wydatki związane z wypłatą odprawy nauczycieli, otrzymana kwota subwencji przeznaczona została na pokrycie innych niezbędnych wydatków bieżących gminy,

- zwiększono o kwotę 173.721zł dochody własne z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego, uzyskane z firmy realizującej zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sieci szerokopasmowej,

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czartajewie zwiększono dochody własne o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących szkoły,

- na wniosek dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach zwiększono dochody własne o kwotę 20.000zł, którą przeznaczono na zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni w sali gimnastycznej ( 9.000zł) oraz na wydatki bieżące jednostki,

II. Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 233.577 zł z następujących tytułów:

- zwiększono wydatki majątkowe w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach o kwotę 9.000zł, na zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni sal gimnastycznych,

- zwiększono wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w wysokości 173.721zł.

- zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach oświatowych

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.626.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokosci 185.000zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe