Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 100/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków w ramach działu na kwotę 13 350,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 106 552,09 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 654 435,37 zł.;

- majątkowe w wysokości 452 116,72 zł.

2) wydatki ogółem 8 802 052,09 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 646 115,37 zł.;

- majątkowe w wysokości 155 936,72 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

437 441,00

2 000,00

439 441,00

85295

Pozostała działalność

78 190,00

2 000,00

80 190,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

78 190,00

2 000,00

80 190,00

Razem:

8 029 204,12

2 000,00

8 031 204,12

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

15 505,00

2 000,00

17 505,00

75011

Urzędy wojewódzkie

15 505,00

2 000,00

17 505,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 505,00

2 000,00

17 505,00

Razem:

1 073 347,97

2 000,00

1 075 347,97

Razem własne dochody, z tego:

8 029 204,12

2 000,00

8 031 204,12

Własne dochody bieżące:

7 577 087,40

2 000,00

7 579 087,40

Własne dochody majątkowe:

452 116,72

0,00

452 116,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

1 073 347,97

2 000,00

1 075 347,97

Razem:

9 102 552,09

4 000,00

9 106 552,09


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

91 800,00

0,00

91 800,00

60016

Drogi publiczne gminne

91 800,00

0,00

91 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 700,00

- 1 000,00

7 700,00

4270

Zakup usług remontowych

25 600,00

1 000,00

26 600,00

720

Informatyka

273 759,40

0,00

273 759,40

72095

Pozostała działalność

273 759,40

0,00

273 759,40

4300

Zakup usług pozostałych

34 975,20

- 50,00

34 925,20

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

47 600,00

- 650,00

46 950,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

700,00

700,00

750

Administracja publiczna

1 498 600,00

0,00

1 498 600,00

75011

Urzędy wojewódzkie

48 600,00

- 2 000,00

46 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 020,00

- 2 000,00

30 020,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 360 300,00

2 000,00

1 362 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

71 000,00

- 1 800,00

69 200,00

4410

Podróże służbowe krajowe

13 500,00

500,00

14 000,00

4430

Różne opłaty i składki

5 300,00

- 700,00

4 600,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

13 500,00

4 000,00

17 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

94 320,00

0,00

94 320,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

93 377,00

- 100,00

93 277,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 000,00

- 300,00

10 700,00

4270

Zakup usług remontowych

14 950,00

- 600,00

14 350,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

- 500,00

1 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

- 100,00

500,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

1 400,00

1 400,00

75414

Obrona cywilna

943,00

100,00

1 043,00

4410

Podróże służbowe krajowe

650,00

100,00

750,00

852

Pomoc społeczna

705 791,00

2 000,00

707 791,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

2 000,00

2 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 000,00

2 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

204 267,00

0,00

204 267,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 200,00

- 1 000,00

15 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 800,00

1 000,00

4 800,00

85295

Pozostała działalność

92 190,00

0,00

92 190,00

3110

Świadczenia społeczne

78 190,00

2 000,00

80 190,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

- 2 000,00

2 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

585 201,00

0,00

585 201,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

134 230,00

0,00

134 230,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 500,00

- 1 600,00

17 900,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 500,00

100,00

2 600,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 000,00

- 160,00

840,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

41 800,00

1 660,00

43 460,00

90002

Gospodarka odpadami

300 000,00

0,00

300 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 450,00

- 100,00

2 350,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

100,00

1 100,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

41 850,00

- 600,00

41 250,00

4300

Zakup usług pozostałych

41 850,00

- 600,00

41 250,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

76 500,00

600,00

77 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 500,00

600,00

31 100,00

Razem:

7 724 704,12

2 000,00

7 726 704,12

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

15 505,00

2 000,00

17 505,00

75011

Urzędy wojewódzkie

15 505,00

2 000,00

17 505,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 505,00

2 000,00

17 505,00

852

Pomoc społeczna

972 127,00

0,00

972 127,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

955 505,00

0,00

955 505,00

3110

Świadczenia społeczne

881 766,00

190,00

881 956,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

800,00

- 190,00

610,00

Razem:

1 073 347,97

2 000,00

1 075 347,97

Razem własne wydatki, z tego:

7 724 704,12

2 000,00

7 726 704,12

Własne wydatki bieżące:

7 568 767,40

2 000,00

7 570 767,40

Własne wydatki majątkowe:

155 936,72

0,00

155 936,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

1 073 347,97

2 000,00

1 075 347,97

Razem:

8 798 052,09

4 000,00

8 802 052,09


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 18 listopada 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2 000,00 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;

2) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 2 000,00 zł. na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w rozdziale 60016 kwoty 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na profilowanie dróg;

2) przeniesienie w rozdziale 72095 kwoty 700,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia za sieć światłowodową;

3) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 2 000,00 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;

4) przeniesienie w dziale 750 kwoty 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe oraz opłaty sądowe;

5) przeniesienie w dziale 754 kwoty 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe i opłaty sądowe;

6) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2 000,00 zł. na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

7) przeniesienie w dziale 852 kwoty 3 190,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, usługi pocztowe oraz wypłatę świadczeń;

8) przeniesienie w dziale 900 kwoty 2 460,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe, opłaty sądowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe