Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 20 stycznia 2016r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Mońkach Pana Jana Zabielskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art 383 § 1 pkt 4 oraz § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) postanawia się, co następuje:

§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym Nr 4 z listy wyborczej Nr 3 - Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

§ 2. Postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnego doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Mońkach.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe