Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/107/16 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 stycznia 2016r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072; z 2015r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 2281) na wniosek Burmistrza Moniek uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016r.:

1) obwód głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach przy Al. Niepodległości 9;

2) obwód głosowania Nr 11 w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 15.

§ 2. Burmistrz Moniek poda do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informację o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, uwzględniając postanowienia § 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe