Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/66/15 Rady Miasta Sejny

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 17.805.696,60 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17.617.301,60 zł

- dochody majątkowe - 188.395 zł.

2) plan wydatków ogółem 16.386.048,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 16.187.856,60 zł

- wydatki majątkowe - 198.192 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/66/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

882 999,00

26 400,00

909 399,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

266 685,00

25 700,00

292 385,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

85 000,00

25 500,00

110 500,00

Własne

85 000,00

25 500,00

110 500,00

0920

Pozostałe odsetki

1 400,00

200,00

1 600,00

Własne

1 400,00

200,00

1 600,00

70095

Pozostała działalność

616 314,00

700,00

617 014,00

0920

Pozostałe odsetki

3 894,00

200,00

4 094,00

Własne

3 894,00

200,00

4 094,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

12 420,00

500,00

12 920,00

Własne

12 420,00

500,00

12 920,00

750

Administracja publiczna

134 971,00

30 000,00

164 971,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

51 450,00

30 000,00

81 450,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

38 700,00

30 000,00

68 700,00

Własne

38 700,00

30 000,00

68 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

71,00

160,00

231,00

75414

Obrona cywilna

0,00

160,00

160,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

160,00

160,00

Własne

0,00

160,00

160,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 133 850,00

8 561,00

6 142 411,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 387 058,00

50,00

1 387 108,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

21,00

50,00

71,00

Własne

21,00

50,00

71,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 176 197,00

8 511,00

1 184 708,00

0310

Podatek od nieruchomości

850 000,00

5 000,00

855 000,00

Własne

850 000,00

5 000,00

855 000,00

0330

Podatek leśny

147,00

11,00

158,00

Własne

147,00

11,00

158,00

0340

Podatek od środków transportowych

80 000,00

- 2 900,00

77 100,00

Własne

80 000,00

- 2 900,00

77 100,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

30 000,00

3 400,00

33 400,00

Własne

30 000,00

3 400,00

33 400,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 050,00

3 000,00

6 050,00

Własne

3 050,00

3 000,00

6 050,00

758

Różne rozliczenia

6 568 472,00

520,00

6 568 992,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

750,00

520,00

1 270,00

0920

Pozostałe odsetki

750,00

520,00

1 270,00

Własne

750,00

520,00

1 270,00

801

Oświata i wychowanie

668 511,20

1 200,00

669 711,20

80101

Szkoły podstawowe

36 401,82

1 200,00

37 601,82

0920

Pozostałe odsetki

23,00

10,00

33,00

Własne

23,00

10,00

33,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 126,00

1 190,00

3 316,00

Własne

2 126,00

1 190,00

3 316,00

852

Pomoc społeczna

1 971 956,00

600,00

1 972 556,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 347 030,00

600,00

1 347 630,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

600,00

2 600,00

Własne

2 000,00

600,00

2 600,00

Razem:

17 738 255,60

67 441,00

17 805 696,60

w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

17.617.301,60 zł

49.876 zł

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym:

· środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

- dochody ze sprzedaży majątku

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

188.395 zł

57.538 zł

57.538 zł

119.572 zł

11.285 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/66/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

685 500,00

45 000,00

730 500,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

531 000,00

45 000,00

576 000,00

4260

Zakup energii

255 000,00

35 000,00

290 000,00

Własne

255 000,00

35 000,00

290 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

220 400,00

10 000,00

230 400,00

Własne

220 400,00

10 000,00

230 400,00

750

Administracja publiczna

1 874 282,00

10 000,00

1 884 282,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 586 365,00

10 000,00

1 596 365,00

4300

Zakup usług pozostałych

152 000,00

10 000,00

162 000,00

Własne

152 000,00

10 000,00

162 000,00

757

Obsługa długu publicznego

496 000,00

- 38 754,00

457 246,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

496 000,00

- 38 754,00

457 246,00

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

Własne

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

493 000,00

- 37 754,00

455 246,00

Własne

493 000,00

- 37 754,00

455 246,00

852

Pomoc społeczna

2 689 255,00

16 195,00

2 705 450,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

204 800,00

15 000,00

219 800,00

3110

Świadczenia społeczne

204 500,00

15 000,00

219 500,00

Własne

200 000,00

15 000,00

215 000,00

85295

Pozostała działalność

126 822,00

1 195,00

128 017,00

3050

Zasądzone renty

16 000,00

1 195,00

17 195,00

Własne

16 000,00

1 195,00

17 195,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 649 547,00

35 000,00

1 684 547,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

191 310,00

30 000,00

221 310,00

4260

Zakup energii

156 310,00

30 000,00

186 310,00

Własne

156 310,00

30 000,00

186 310,00

90095

Pozostała działalność

516 347,00

5 000,00

521 347,00

4300

Zakup usług pozostałych

46 780,00

5 000,00

51 780,00

Własne

46 780,00

5 000,00

51 780,00

Razem:

16 318 607,60

67 441,00

16 386 048,60

w tym:

I. Wydatki bieżące, z tego:

16.187.856,60 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

11.715.023,19 zł

7.655.307 zł

4.059.716,19 zł

2) dotacje na zadania bieżące

1.727.309,07 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.229.248,34 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

59.030 zł

5) obsługa długu

457.246 zł

II. Wydatki majątkowe, z tego:

198.192 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

198.192 zł

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

67.692 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/66/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 - zwiększenie o 26.400 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu wpłat z odpłatnego zbycia prawa własności - 25.500 zł; dochody bieżące z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek - 900 zł.

Dział 750 - zwiększenie o 30.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 754 - zwiększenie o 160 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 756 - zwiększenie o 11.461 zł w związku z wykonaniem powyżej planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat; zmniejszenie o 2.900 zł w związku z urealnieniem planu z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dział 758 - zwiększenie o 520 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Dział 801 - zwiększenie o 1.200 zł z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek na rachunku bankowym.

Dział 852 - zwiększenie o 600 zł z wpływów z różnych dochodów.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 - zwiększenie o 45.000 zł na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Dział 750 - zwiększenie o 10.000 zł na zakup usług.

Dział 757 - zmniejszenie o 38.754 zł w związku z urealnieniem planu.

Dział 852 - zwiększenie o 16.195 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz renty.

Dział 900 - zwiększenie o 35.000 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz zakup usług.


Uzasadnienie

Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sejny, które skutkują zwiększeniem budżetu o kwotę 67.441 zł. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 3 do uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe