Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ustawa nr IX/49/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r" Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 14 748 815 zł w tym:

- dochody bieżące 10 968 408 zł

- dochody majątkowe 3 780 407 zł

2. Wydatki ogółem 16 584 124 zł w tym:

- wydatki bieżące 10 614 620 zł

- wydatki majątkowe 5 969 504 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 835 309 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 835 309 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 519 824 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 684 515 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Ustawy Nr IX/49/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Ustawy Nr IX/49/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Ustawy Nr IX/49/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Ustawy Nr IX/49/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe