Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11 411 317 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 234 226 zł,

- majątkowe w wysokości 177 091 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 10 423 528 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 202 757 zł,

- majątkowe w wysokości 220 771 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60 000 zł,

2) celową w wysokości 25 000 zł na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 987 789 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 987 789 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 337 885 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 325 674 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 54 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 6 000 zł i wydatki w kwocie 6 000 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 285 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o otrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 220 000 zł; wydatki - 220 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe