Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60 960,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 89 303 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 45 458,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73 801,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 845 718,00 zł z tego : dochody bieżące 8 737 982,00 zł dochody majątkowe 107 736,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 8 971 516,00 zł z tego : wydatki bieżące 8 628 860,00 zł wydatki majątkowe 342 656,00 zł

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/61/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/61/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe