Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Orla

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2015 rok uchwalony uchwałą Nr III/7/14 Rady Gminy Orla z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2015 r. poz. 125, poz. 1392, poz. 2030, poz. 2775, poz. 3266) w ten sposób, że:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

1) plan dochodów - 18.192.804 zł, w tym dochody bieżące 12.946.382 zł, dochody majątkowe 5.246.422 zł,

2) plan wydatków - 18.848.419 zł, w tym wydatki bieżące 10.337.781 zł, wydatki majątkowe 8.510.638 zł,

3) deficyt budżetu wynosi 655.615 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/15
Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do uchwały X/60/15 Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/60/15
Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2
do uchwały X/60/15 Rady Gminy Orla
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe