Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 77/XIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za każdy wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Ciechanowca w wysokości 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Święcki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe