Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 75/XIII/2016 Rady Gminy Piątnica

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.[1])) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2016 roku tworzy się Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w miejscowości Górki-Sypniewo 43, gm. Piątnica.

§ 2. 1. Dzienny Dom "Senior-WIGOR" jest jednostką budżetową Gminy Piątnica.

2. Terenem działania Dziennego Domu "Senior-WIGOR" jest Gmina Piątnica.

§ 3. Zakres i przedmiot działania Dziennego Domu "Senior-WIGOR" określa Statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Załącznik do Uchwały Nr 75/XIII/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Statut Dziennego Domu "Senior-WIGOR"

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Dzienny Dom "Senior-WIGOR", zwany dalej Dziennym Domem, jest jednostką organizacyjną Gminy Piątnica prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Dzienny Dom działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz uregulowań wewnętrznych.

§ 3. 1. Siedziba Dziennego Domu mieści się w Górkach-Sypniewie 43, 18-421 Piątnica Poduchowna.

2. Terenem działania Dziennego Domu jest obszar administracyjny Gminy Piątnica.

3. Dzienny Dom używa pieczęci zgodnie z nazwą Dziennego Domu w pełnym brzmieniu, adresem, numerem telefonu, faxu, NIP i REGON.

§ 4. Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z którego świadczeń mogą korzystać osoby wieku 60+ nieaktywne zawodowo będące mieszkańcami Gminy Piątnica, zwane dalej Seniorami.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5. Celem Dziennego Domu jest zapewnienie wsparcia Seniorom oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propagowanie modelu aktywnego godnego życia w wieku senioralnym.

§ 6. Przedmiotem działania jest realizowanie zadań w zakresie rozwoju aktywności edukacyjnej, kulturalnej, ruchowej lub kinezyterapii, rekreacyjnej i opiekuńczej, w szczególności poprzez:

1) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji;

2) ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej;

3) opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie;

4) aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku mającego na celu poprawę jakości życia i koordynowanie działań w tym zakresie z uwzględnieniem kondycji psychofizycznej Seniorów;

5) organizowanie programów działań mających na celu wielopłaszczyznowy rozwój Seniorów poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień;

6) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystywania tkwiącego w uczestnikach potencjału wiedzy i umiejętności, świadomość którego korzystnie wpływa na wzrost poczucia własnej wartości oraz utrzymanie dobrej sprawności psychofizycznej;

7) integrację społeczną Seniorów.

§ 7. Dzienny Dom odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z Programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 (M.P. poz. 134).

§ 8. Dzienny Dom realizując wyznaczone cele i zadania współpracuje z innymi podmiotami życia publicznego.

Rozdział 3.
ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI

§ 9. 1. Działalnością Dziennego Domu kieruje Kierownik, reprezentując go na zewnątrz.

2. Kierownik odpowiada za realizację zadań Dziennego Domu.

3. Wójt Gminy Piątnica nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem oraz wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik Dziennego Domu działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Piątnica.

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Dziennego Domu.

6. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Kierownika Dziennego Domu.

7. Kierownik może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące ustrój wewnętrzny i zasady funkcjonowania Dziennego Domu, z zastrzeżeniem § 10.

§ 10. 1. Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego Domu określa regulamin organizacyjny, który na wniosek Kierownika zatwierdza Wójt Gminy Piątnica.

2. Kryteria uczestnictwa Seniorów w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu, na wniosek Kierownika zatwierdza Wójt Gminy Piątnica.

§ 11. Dzienny Dom funkcjonuje przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

§ 12. Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu w roku 2016 jest nieodpłatne.

Rozdział 4

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 13. 1. Dzienny Dom jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Dzienny Dom prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

§ 14. 1. Mienie przekazane Dziennemu Domowi przez Gminę Piątnica jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

2. Za właściwe gospodarowanie mieniem, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest Kierownik.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Wójt Gminy Piątnica.

§ 16. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Gminy Piątnica w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830 i 1893.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe