Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 99/XIV/16 Rady Gminy Zambrów

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 79/XII/15 Rady Gminy Zambrów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4070).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/XIV/16
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/XIV/16
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/XIV/16
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór deklaracji na podatek rolny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 99/XIV/16
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Wzór deklaracji na podatek leśny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe