Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 100/XIV/16 Rady Gminy Zambrów

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 oraz § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i poz. 1072, z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz. 1923 i poz. 2281), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 4) Rada Gminy Zambrów, na wniosek Wójta Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Zambrów odrębny obwód głosowania, dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r., w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.

§ 2. Ustala się granicę i numer obwodu głosowania oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej:

Numer obwodu głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

12

Zakład Karny w Czerwonym Borze

Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2

§ 3. Na niniejszą uchwałę Rady Gminy Zambrów wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zambrów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe