Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/60/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. . Dochody budżetu w wysokości 33 235 460 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 30 304 283 zł,

2) majątkowe w wysokości 2 931 177 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 31 235 460 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 24 619 516 zł,

2) majątkowe w wysokości 6 615 944 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 52 000 zł,

2) celową w wysokości 53 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie
z Załącznikiem nr 3,

§ 5. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2 000 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 000 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7. Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł i wydatki w kwocie 150 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4) Ustala się dochody w kwocie 830 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie
z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 88 000 zł; wydatki 88 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 986 400 zł i koszty 3 986 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania inwestycyjne zawarte w Załączniku nr 3,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/60/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/60/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/60/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/60/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/60/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/60/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/60/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA

WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2016 ROK

Przewiduje się, że w 2015 roku :

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 52 225 306zł w tym:

- dochody bieżące na kwotę 30 689 453 zł

- dochody majątkowe na kwotę 21 535 853 zł

2. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 4 053 478 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Planowane wydatki budżetowe zostaną wykonane na kwotę 55 078 784 zł w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 24 700 381zł

- wydatki majątkowe na kwotę 30 378 403 zł.

4. Plan rozchodów zostanie wykonany na kwotę 1 200 000zł jako spłata rat kredytów

zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Budżet miasta na 2016 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 33 235 460zł

Dochody budżetu miasta na 2016 rok oszacowane zostały w głównej mierze na

podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2015 roku, danych Ministerstwa

Finansów oraz Podlaskiego, Urzędu Wojewódzkiego i stanowią, przyjętych przez

Radę Miasta stawek podatków lokalnych:

- dochody bieżące na kwotę 30 304 283zł

- dochody majątkowe na kwotę 2 931 177zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 000zł

Kwotę tę stanowią opłaty za zajęcia pasa drogowego

II GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 011 000zł

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 250 000zł,

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 200 000zł,

3. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50 000zł,

4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami kwota 1 500 000zł.

Planuje się w 2016 roku sprzedaż:

nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe obok ulicy Przemysłowej

nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowo-przemysłowe obok ulicy Przemysłowej

sprzedaż mieszkań komunalnych

5. odsetki od nieterminowych opłat 10 000 zł.

6. Różne dochody 1 000zł

III ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99 900zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej zleconej miastu 97 900zł,

2.różne dochody 2 000zł,

3.wpływy 5%z opłat za udostępnienie danych osobowych 100zł.

IV URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 927zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

V BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 15 100zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych

VI Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 17 401 330zł.

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 500zł

2. wpływy z podatków od osób prawnych 4 802 400 zł w tym:

podatek od nieruchomości 4 600 000zł

podatek rolny 2 100zł

podatek leśny 600zł

podatek od środków transportowych 197 000zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500zł

wpływy z różnych opłat 200zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 000zł

3. wpływy podatków od osób fizycznych 2 187 300zł w tym:

podatek od nieruchomości 1 380 000zł

podatek rolny 58 000zł

podatek leśny 8 500zł

podatek od środków transportowych 390 000zł

podatek od spadków i darowizn 50 000zł

opłata od posiadania psów 10 000zł

wpływy z opłaty targowej 80 800zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000zł

wpływy z różnych opłat 3 000zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000zł

4. wpływy z opłaty skarbowej 200 000zł

5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000zł

6. wpływy z opłat adiacenckich 65 000zł

7. odsetki od nieterminowych wpłat 4 000zł

8. udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 840 130zł

Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 800 000 zł oraz 37,79 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 9 040 130 zł (w 2015 roku udział w w/w podatku stanowił 37,67% tj. 8 734 227zł).

VII ROŻNE ROZLICZENIA 7 980 926zł

Kwotę tę stanowią :

1. otrzymana subwencja oświatowa 7 975 926zł

2. odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5 000zł

VIII OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 414 600zł

Kwotę tę stanowią dochody :

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 141 600zł

2. Gimnazjum 78 000zł

3. Przedszkola Miejskiego Nr 1 230 000zł

4. Przedszkola Miejskiego Nr 2 370 000zł

5. odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich kwota 550 000zł

6. dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy

finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia /po bibliotece pedagogicznej

przyjętej przez Bibliotekę Miejską/ kwota 45 000zł

IX POMOC SPOŁECZNA 1 923 300zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1 889 000zł

w tym: zadania zlecone 1 572 000zł

2. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20 000zł

3. wpływy 5%z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 100zł

4. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 14 000 zł

5. różne opłaty 200zł

X GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 961 377zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

1. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 830 000 zł

2. opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska tj. dofinansowanie zadania p.n. "Uzbrojenie: kanał sanitarny, kanał deszczowy, wodociąg i droga os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa" w Wysokiem Mazowieckiem" kwota 150 000zł

3. różne wpływy kwota 1 200zł

4. Refundacja za 2015rok poniesionych kosztów własnych na realizację Projektu "Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwota 980 177 zł

XI KULTURA FIZYCZNA 401 000 zł

Kwotę tę stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania p.n.

"Przebudowa stadionu miejskiego" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Łącznie dochody budżetowe na 2016 rok stanowią kwotę 33 235 460zł.


WYDATKI

Budżet miasta na 2016 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę

31 235 460 zł w tym:

- wydatki bieżące kwota 24 619 516 zł

- wydatki majątkowe na kwotę 6 615 944 zł.

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetowa na nie przewidziane wydatki w wysokości 52 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53 000zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 389zł

Jest to 2% wpłata od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

II TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 446 384zł

W zakresie dróg publicznych powiatowych udziela się pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania "Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego - II etap " w kwocie 759 384zł

Projekt realizowany będzie w mieście Wysokie Mazowieckie od Spółdzielni Mleczarskiej MLWKOVITA do Oczyszczalni.

W zakres wydatków wchodzą:

1. budowa jezdni i oświetlenie uliczne

2. budowa dodatkowych pasów do skrętu w prawo

3. budowa zatok postojowych

4. budowa ciągów pieszo-rowerowych

5. budowa chodników

6. budowa zjazdów

7. budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia ulicy

8. przebudowa sieci doziemnej telekomunikacyjnej

9. budowa odwodnienia drogi

W zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się do realizacji:

1. bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, uzupełnienie znaków naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście oraz ubezpieczenie dróg miejskich 359 000zł zł

2. obsługę projektu zrealizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 kwota 15 000zł

W ramach inwestycji drogowych planuje się:

1. opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w mieście w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu w mieście kwota 70 000zł

2. Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 243 000zł

III GOSPODARKA MIESZKANIOWA 247 900zł

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z wycenami, operaty szacunkowe, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata, znaki opłaty sądowej, opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej, podatek VAT oraz ogłoszenia w prasie.

IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 72 000zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego miasta 56 000zł

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrysy geodezyjne i podziały przeznacza się kwotę 10 000 zł

3. utrzymanie grobów wojennych i ochronę cmentarzy 6 000zł

V INFORMATYKA 5 000 zł

Kwotę tę stanowią wydatki na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców "hot spot" w parkach miejskich.

VI ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 348 300zł

Kwotę tę przeznacza się następująco:

1. na realizację zadań zleconych 453 200zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, naprawy, druki, konserwacja sieci komputerowej, szkolenia, delegacje, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Z dotacji na zadania zlecone kwotę 97 800zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu tj. sprawy obywatelskie 90 200zł i pozostałe zadania 7 600zł.

2. koszty Rady Miasta 180 000 zł na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji Rady, szkolenia, kwiaty, ogłoszenia i wydatki okolicznościowe.

3. utrzymanie Urzędu Miasta 1 550 100zł w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatki rzeczowe,

materiały biurowe, druki ,energia , środki czystości, obsługa i ubezpieczenia sieci komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze, delegacje, rozmowy telefoniczne, oprogramowanie LEX, licencje dostępowe do serwera

4. na promocję miasta kwota 65 000zł, w tym:

uczestnictwo w Związku Miast Polskich i w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy działania "Kraina Bobra" /przyszła nazwa "Brama na Podlasie"/, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych kwota 45 000zł

Promocja miasta podczas Światowych Dni Młodzieży 20 000zł

5. na wydatki związane z poborem podatków, koszty komornicze i egzekucyjne 20 000zł oraz prowizja od opłaty targowej 80 000zł

VII URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 927 zł

Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów biurowych oraz serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w mieście.

VIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 296 000zł

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 80 000zł, są to środki na utrzymanie

gotowości bojowej samochodu i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie, naprawy

konserwację, diety dla uczestników akcji ratowniczej, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu, na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry, udział w szkoleniach i ćwiczeniach, badania lekarskie strażaków, uzupełnienie umundurowania i brakującego wyposażenia

2. obrona cywilna: na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC kwota 3 000zł,

3. utrzymanie Straży Miejskiej 213 000zł

IX OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 20 000zł

Obejmuje odsetki od kredytu inwestycyjnego oraz kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

X RÓŻNE ROZLICZENIA 105 000zł

1. planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 52 000zł

2. planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53 000zł.

XI OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 455 300zł

Szkoła Podstawowa 5 240 800zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 kwota 4 409 400zł

Dokształcanie nauczycieli 4 500zł

Utrzymanie stołówki szkolnej 245 900zł

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 500 000zł

odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów / dla 72 osób uprawnionych/ 81 000zł

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe

2. zajęcia pozalekcyjne

3. godziny z tytułu zastępstw

4. godziny ponadwymiarowe

5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

6. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego /kwota192 000zł/

7. wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach / między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp./

Przedszkola Miejskie

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznacza się kwotę 3 859 500zł

z tego:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 1 374 500zł

w tym na realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 68 000zł

2. Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 2 485 000zł

w tym na realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 362 000zł

Gimnazjum 4 269 000zł

Na utrzymanie Szkoły kwota 3 827 000zł

Dokształcanie nauczycieli 2 500zł

Utrzymanie stołówki szkolnej 208 900zł

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 212 100zł

odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów / dla 14 osób uprawnionych/ 18 500zł

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe

2. zajęcia pozalekcyjne

3. godziny z tytułu zastępstw

4. godziny ponadwymiarowe

5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

6. wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach / między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp./

7. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 120 000zł

8. na korzystanie uczniów z lodowiska "Biały Orlik" w ramach wychowania fizycznego

25 000zł

Zadania oświatowe realizowane przez Urząd Miasta 86 000zl

1) pobyt dzieci zamieszkałych w mieście, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach kwota 7 000zł

2) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 30 000zł

3) komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli kwota 2 000zł

4) na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci

i Młodzieży - stypendia Burmistrza Miasta kwota 47 000zł

XII OCHRONA ZDROWIA 300 000 zł

1. Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260 000zł

2. Zwalczanie narkomanii 40 000zł

Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

1. utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "ARKADIA" przy Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 55 000zł

2. dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych 102 000zł, w tym:

1) piłki nożnej 55 000zł

2) tenisa stołowego 10 000zł

3) piłki koszykowej 15 000zł

4) judo 7 000zł

5) sekcja piłki siatkowej 15 000zł

3. realizacja pozostałych zadań wynikających z programu 143 000zł

XIII POMOC SPOŁECZNA 2 985 400zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. dopłatę do dzieci przebywających w placówka opiekuńczo-wychowawczych ( 3 osoby)

kwota 50 000zł

2. opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (9osób) kwota 240 000zł

3. dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ( 4 osoby) kwota 13 000zł

4. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 000zł

5. wspieranie rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

kwota 22 500zł

6. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 559 000zł,

7. składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 000zł

8. zasiłki i pomoc w naturze 89 000zł

9. dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali

i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta dla 136 rodzin kwota 240 000 zł

10. zasiłki stałe 59 000zł

11. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 561 900zł

w tym: wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe, środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, szkolenia

12. specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000zł

13. na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w szkołach i punktach żywieniowych kwota 131 000zł

w tym: własne środki budżetu miasta 36 000zł

z dotacji budżetu państwa 94 000zł

oraz współpraca z Bankiem Żywności kwota 1 000zł

XIV EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 302 800zł

1. utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 297 200zł

2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny) kwota 5 600zł

XV GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 531 560zł

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 1 530 260zł

W wydatkach bieżących w kwocie 130 000zł uwzględniono:

remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście

konserwację rowów BE i BE1 odprowadzających wodę z terenów miejskich,

opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu (WFOŚ i GW),

umieszczenie urządzeń technicznych w pasach drogowych innych niż miejskie

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska:

1) Budowa kanału sanitarnego, kanału deszczowego i wodociągu ulica Jagiellońska /sięgacz/ kwota 200 000zł

2) Uzbrojenie: kanał sanitarny, kanał deszczowy, wodociąg i droga os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa w kwocie 1 200 260zł

w tym 150 000zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

2. Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania

odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota

830 000zł.

3. Oczyszczenie miasta letnie i zimowe - sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz

nieczystości kwota 600 000zł

4. Utrzymanie zieleni kwota 1 043 300zł

w tym: podcinka drzew i krzewów, koszenie trawy zamiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 400 000zł

W zakresie inwestycji przyjmuje się modernizację parku przy ulicy Rynek kwota 643 300zł

5. Monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych kwota 5 500zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 471 500zł w tym:

koszt energii 370 000zł

naprawa, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż, demontaż a także zakup ozdób

świątecznych oświetlenia ulicznego 101 500zł

7. Pozostała działalność 51 000zł przeznacza się na:

wyłapywanie, przechowywanie i transport bezpańskich psów, oflagowanie miasta, utrzymanie rzeki Brok.

XVI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 766 000zł

Powyższą kwotę stanowią:

1. Utrzymanie Domu Kultury 767 000zł

kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na bieżącą działalność Instytucji Kultury, a także działania związane z kulturą i pamięcią narodową, organizowane masowych imprez okolicznościowych oraz na:

działalność Izby Pamięci

działalność Uniwersytetu III wieku

wyścig kolarski

dni miasta "Dzień Łabędzia"

2. Dotacja celowa na realizację projektu: "Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i doposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem" kwota 800 000zł

3. Utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 199 000zł

w tym działalność działu pedagogicznego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim kwota 45 000zł

XVII KULTURA FIZYCZNA 3 350 500zł

Z kwoty tej przeznacza się :

1) 364 500 zł jako dotację przedmiotową dla jednostki usługi świadczonej przez samorządowy zakład budżetowy Pływalnia Miejska "WODNIK" tj. ceny biletu wstępu na pływalnię w kwocie 9 zł do jednego biletu.

2 ) 87 000 zł na utrzymanie stadionu miejskiego

3) 4 000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin

4) 180 000zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn seniorów piłki nożnej i piłki siatkowej

5) 15 000 zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn młodzieżowych tenisa stołowego

W zakresie inwestycji w ramach kultury fizycznej przyjmuje się zadanie p.n. "

Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja" kwota 2 700 000zł w tym:

401 000zł środki z Ministerstwa Sportu Turystyki

2 299 000zł środki z budżetu miasta

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2016 rok wynosi 31 235 460zł.

Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznacza się 6 615 944zł, co stanowi 21,2 % wydatków budżetu miasta na 2016 rok.

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się rozchody w wysokości 2 000 000 zł jako spłatę przypadających rat kredytu.

§ 11. Ogółem wydatki i rozchody na 2016 rok stanowią kwotę 33 235 460zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe