Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/64/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t. ) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz 885, ze zm) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 50 364 306 zł w tym: dochody bieżące 30 828 461 zł, dochody majątkowe 19 535 845 zł i przychody w wysokości 6 053 478 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 55 217 784 zł w tym: wydatki bieżące 24 714 381 zł, wydatki majątkowe 30 503 403 zł i rozchody w wysokości 1200 000 zł

3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 4 853 478 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętego kredytu

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/64/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/64/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/64/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu:

1. w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- udzielenia dotacji na Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej kwota 7 000zł

2. na dokończenie realizacji projektu współfinansowanego środkami UE p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie" kwota 55 000zł /jako wkład własny/ z jednoczesnym zmniejszeniem tych wydatków na oczyszczanie miasta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe