Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/105/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17 277 880 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16 927 880 zł,

- majątkowe w wysokości 350 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17 294 355 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16 241 920 zł,

- majątkowe w wysokości 1 052 435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 35 000 zł,

2) celową w wysokości 45 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 149 026 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 165 501 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 165 501 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 513 701 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 497 226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 165 501 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 334 499 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8 820 zł i wydatki w kwocie 13 820 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 440 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody: 1 897 724 zł, koszty: 1 895 944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku:

1) w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 1 zł (słownie: jeden zł) do 1 m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych;

2) w zakresie dopłaty w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/105/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/105/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Lp

Dział

Rozdział

Nazwa zdania inwestycyjnego

Rok rozpoczęcia

Wartość zadania (szacunkowa)

Dotychczas poniesione wydatki

Środki wynikające z planów na 2016 r.

w tym (źródło finansowania):

Jednostka realizująca zadanie

Dochody własne:

Środki do pozyskania z innych źródeł

Wolne środki z lat ubiegłych

Kredyty, pożyczki, obligacje

Na wydatki kwalifikowalne

na wydatki niekwalifikowalne

1

600

60016

Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły

2012

889 646

20 776

868 870

308 470

560 400*

Urząd Gminy Gródek

2

600

60016

Przebudowa drogi gminnej Nr 105041B we wsi Bobrowniki

2016

20 000

20 000

20 000

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

909 646

20 776

888 870

328 470

0

560 400

0

0

3

700

70005

Wykup gruntów

2016

30 000

30 000

30 000

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

30 000

30 0000

0

30 000

0

0

0

4

750

75023

Zakupy urządzeń

2016

3 000

3 000

3 000

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

5

801

80101

Budowa chodnika i placu przy budynku szkoły w Załukach

2016

40 000

40 000

40 000

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

40 000

0

40 000

0

40 000

0

0

0

6

900

90015

Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki

2010

33 589

8 389

25 000

25 000

Urząd Gminy Gródek

RAZEM

33 589

8 389

25 000

0

25 000

0

0

0

RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE

1 016 035

29 165

986 870

328 470

98 000

560 400

0

0

* środki zostaną wpisane do budżetu po podpisaniu umowy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/105/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

513 701,00

1

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

500 000,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

13 701,00

Rozchody ogółem:

497 226,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

348 200,00

2

Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

992

149 026,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/105/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 r.

(w złotych)

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Rozdział

Podmiot dotowany lub nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

85311

Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

4 110

2

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1437B - przejście przez miejscowość Załuki

250 000

3

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Waliły- Załuki-Sofipol w miejscowości Słuczanka

150 000

4

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1zł do 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

88 000

5

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do kosztu wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej

30 000

6

90017 § 6059

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku

25 965

7

92109

Gminne Centrum Kultury w Gródku

570 000

8

92116

Biblioteka Publiczna w Gródku

206 000

RAZEM

430 075

776 000

118 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

80101

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

574 022

2

80150

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

40 990

3

80103

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach

51 363

4

85228

Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

23 000

5

92120

Zadnia w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

40 500

6

92195

Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

4 000

7

92605

Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

100 000

8

75412

Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

200 000

RAZEM

367 500

666 375

0


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/105/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Koszty

Stan środków obrotowych na koniec roku

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu

w tym:

§ 2650

na inwestycje

§ 6210 i § 6219

I.

Zakłady budżetowe, z tego:

10 796

1 897 724

135 224

109 259

25 965

1 895 944

0

12 576

1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017), w tym:

10 796

1 897 724

135 224

109 259

25 965

1 895 944

0

12 576

Realizacja projektu Docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku

25 965

25 965

25 965

25 965

Wartość dotacji przedmiotowej 109 259 zł jest wartością netto, tj. po pomniejszeniu o należny podatek VAT, natomiast zaplanowana w budżecie gminy na 2016 r. dotacja przedmiotowa wynosi 118 000 zł.

Środki na realizację projektu Docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku wpisane są w wysokości wkładu własnego Gminy, pozostałe środki zostaną wpisane po podpisaniu umowy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe