Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/106/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i 6, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zmianach planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zmianach planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 25 397 534 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18 292 989 zł,

b) majątkowe w wysokości 7 104 545 zł;

2) wydatki w kwocie 26 880 916 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18 216 794 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 664 122 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/106/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/106/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/106/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/106/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu Gminy w 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 r. (w złotych)

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Rozdział

Podmiot dotowany lub nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

85311

Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

4 110

2

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr1287B Bobrowniki-Chomontowce

20 000

3

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B

20 000

4

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B Słuczanka-Waliły-Załuki-Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+940

10 000

5

60014

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie inwestycji pn. Rozwój funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 10041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65

757 425

6

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13 zł do 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

99 792

7

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej

51 000

8

90017 § 6219

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)

173 879

9

90017§ 6219

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki (w ramach PROW 2007-2013)

60 825

10

90017§ 6219

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku ( w ramach PROW 2007-2013)

48 850

11

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja

20 000

12

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na przebudowę przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8

25 000

13

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie zakupu żurawia przenośnego składanego symbol ZS250 szt. 2, podstawy żurawia typ H szt. 4, wciągarki linowej WL 550 szt. 2, samozaczepu łańcucha o sumbolu S8 szt. 2

5 000

14

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzeczanach - Etap I - kontynuacja zadania

1 900

15

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek

93 098

16

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/1 wraz z termomodernizacją

3 500

17

90017

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądotwórczego na potrzeby hydroforni Waliły

2 000

18

92109

Gminne Centrum Kultury w Gródku

593 000

19

92116

Biblioteka Publiczna w Gródku

206 500

RAZEM

1 245 587

799 500

150 792

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

75412

Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego

30 000

2

80101

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

601 656

3

80101

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na zakup do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1 911

4

80103

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach

57 959

5

80150

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

62 079

6

85228

Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

23 000

7

92195

Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

4 000

8

92605

Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

95 000

9

92120

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie prac budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego kościoła w Gródku

25 000

10

92120

Parafia Prawosławna p.w. Św. Jana Teologa w Mostowlanach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

15 500

RAZEM

194 411

721 694

0


Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały z związku z:

1) wnioskiem Dyrektor Zespołu Szkół w Gródku,

2) przeliczeniem dotacji dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą na prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego,

3) złożonymi wnioskami o zwrot dofinansowania pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników - 13 805 zł.

Ponadto, po analizie wykonania budżetu, dokonano następujących zmian:

a) po stronie dochodów zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości z związku z ponadplanowym wykonaniem o 47 357 zł,

b) po stronie wydatków zwiększono plan wydatków w urzędzie z tytułu:

- wykonania projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie - 1 zł,

- administracja - 16 552 zł,

- OSP - 9 000 zł

- wydatki związane z zakładaniem hipotek - 600 zł,

- oświetlenie uliczne - 20 000 zł

c) po stronie wydatków zmniejszono plan wydatków w urzędzie z tytułu realizacji inwestycji Budowa napowietrznej linii oświetlania drogi gminnej we wsi Załuki - 25 200 zł.

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe