Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę- 25 393,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę- 114 243,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę- 88 850,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-16 812 877,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące-16 368 373,80 zł;

2) dochody majątkowe-444 503,35 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-17 278 368,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące- 15 761 380,52 zł;

2) wydatki majątkowe-1 516 987,93 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego

Planowane wydatki na zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania

Wartość zadania ogółem

Środki wynikające z planów na 2015 rok

z tego: źródła finansowania

dochody własne jst

Środki z UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

010

01010

6050

6057

6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne

422 723,12

422 723,12

135 281,12

287 442,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne

740 000,00

31 844,57

31 844,57

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

900

90002

6050

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4.

720

72095

6067

6069

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa ''

188 834,19

108 505,35

16 275,80

92 229,55

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

750

75023

6060

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

6 600,00

6 600,00

6 600,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

6.

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowa przyłączy wodociągowych

90 000,00

90 000,00

90 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

7.

900

90017

6010

Utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

60 000,00

60 000,00

60 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

8.

700

70005

6050

Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - projekt i wykonanie

60 000,00

60 000,00

60 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

9.

700

70005

6050

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach - projekt

4 000,00

4 000,00

4 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

10.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Długiej

w Burzynie - dokumentacja

i wykonanie

43 000,00

43 000,00

43 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

11.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy - Korytki, Orlikowo - Orlikowo Małe, Chyliny - Kąty, Witynie - Kucze Wielkie, Witynie - Chrostowo, Kucze Małe - Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac.

77 155,43

77 155,43

77 155,43

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

12.

600

60016

6660

Zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne"

1 365,30

1 365,30

1 365,30

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

13.

750

75023

6050

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:

1 738 678,04

950 193,77

570 522,22

379 671,55


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono plan dochodów
w wysokości 1 150,00 zł. Powyższe środki wpłynęły z PZU w ramach odszkodowania za skradziony sprzęt
i zostaną przeznaczone zakup piły spalinowej do OSP Jedwabne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 24 243,00 zł., tj. refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Powyższe środki zostaną przeznaczone na doposażenie stołówki oraz świetlicy szkolnej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększy się o kwotę 25 393,00 zł.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2:

W ramach wydatków budżetowych dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu.
W dziale 600 - Transport i łączność zmniejszono plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne
o kwotę - 3 000,00 zł .

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych
w kwocie 3 000,00 zł. z paragrafu 4260 - zakup energii do paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, na sfinansowanie prac wykonanych w budynku w Konieckach. Zwiększono także plan wydatków inwestycyjnych
o kwotę 3 000,00 zł, tj. na dokonanie wydatków związanych z modernizacją budynku w Grądach Małych.

W dziale 750 - Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 67 000,00 zł., na sfinansowanie wydatków związanych z doradztwem prawnym i podatkowym w przedmiocie odzyskania podatku VAT, zgodnie z zawartą umową. Zmniejszono także plan wydatków w rozdziale 75095 - pozostała działalność o kwotę - 850,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków
w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup piły spalinowej do OSP Jedwabne.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zmniejszono plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Gimnazjum, zwiększono plan wydatków o kwotę 24 243,00 zł., z przeznaczeniem na doposażenie stołówki oraz świetlicy szkolnej mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem. W rozdziale 80195 - pozostała działalność zwiększono o kwotę 14 000,00 zł plan wydatków, z przeznaczeniem na wykonanie audytu termomodernizacji budynków szkół.

W dziale 852- Pomoc społeczna, na wniosek Kierownika OPS przeniesiono plan wydatków budżetowych w wysokości 1 000,00 zł z rozdz. 85212 § 3110 do rozdz. 85212 § 4110. Zmiana ta pozwoli na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

W dziale 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 14 000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych zwiększy się o kwotę 25 393,00 zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" :

W załączniku Nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" w poz. 8 zwiększono wartość zadania pn.: "Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - projekt i wykonanie " o kwotę 3 000,00 zł. W poz. 10 zmniejszono o kwotę 7 000,00 zł. wartość zadania pn.: " Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie - dokumentacja i wykonanie". W poz. 11 zwiększono o kwotę 4 000,00 zł. wartość zadania pn.: " Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy - Korytki, Orlikowo - Orlikowo Małe, Chyliny - Kąty, Witynie - Kucze Wielkie, Witynie - Chrostowo, Kucze Małe - Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac."

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe