Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 9.65.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 166 308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrebnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 74 090 zł; wydatki 74 090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 143 148 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 739 687 zł.

a) dochody bieżące - 5 589 483 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 719 378 zł

b) dochody majątkowe - 2 150 204 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 8 156 035 zł.

a) wydatki bieżące - 5 326 210 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 719 378 zł

b) wydatki majątkowe - 2 829 825 zł

3. Dochody w wysokości 58 911 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie 475 259zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 353 875 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 121 384 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 353 875 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 155 290 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 381 958 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jerzy Karpiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9.65.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9.65.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9.65.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 9.65.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 9.65.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 9.65.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 9.65.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe