Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/79/15 Rady Miasta Sejny

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 17.845.696,60 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17.654.801,60 zł

- dochody majątkowe - 190.895 zł.

2) plan wydatków ogółem 16.426.048,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 16.227.856,60 zł

- wydatki majątkowe - 198.192 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/79/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

909 399,00

2 500,00

911 899,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

292 385,00

2 500,00

294 885,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

110 500,00

2 500,00

113 000,00

Własne

110 500,00

2 500,00

113 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 142 411,00

22 610,00

6 165 021,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 387 108,00

- 12,00

1 387 096,00

0330

Podatek leśny

17,00

- 12,00

5,00

Własne

17,00

- 12,00

5,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 184 708,00

15 522,00

1 200 230,00

0310

Podatek od nieruchomości

855 000,00

17 522,00

872 522,00

Własne

855 000,00

17 522,00

872 522,00

0320

Podatek rolny

23 000,00

- 2 000,00

21 000,00

Własne

23 000,00

- 2 000,00

21 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

299 650,00

7 100,00

306 750,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

7 100,00

7 100,00

Własne

0,00

7 100,00

7 100,00

758

Różne rozliczenia

6 568 992,00

14 884,00

6 583 876,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

14 884,00

14 884,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

14 884,00

14 884,00

Własne

0,00

14 884,00

14 884,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 092 358,00

6,00

1 092 364,00

90002

Gospodarka odpadami

611 132,00

6,00

611 138,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

6,00

6,00

Własne

0,00

6,00

6,00

Razem:

17 805 696,60

40 000,00

17 845 696,60

w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

17.654.801,60 zł

49.876 zł

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym:

· środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

- dochody ze sprzedaży majątku

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

190.895 zł

57.538 zł

57.538 zł

122.072 zł

11.285 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/79/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

730 500,00

5 000,00

735 500,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

580 550,00

5 000,00

585 550,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

60 150,00

5 000,00

65 150,00

Własne

60 150,00

5 000,00

65 150,00

750

Administracja publiczna

1 884 282,00

5 000,00

1 889 282,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 599 365,00

5 000,00

1 604 365,00

4300

Zakup usług pozostałych

164 000,00

5 000,00

169 000,00

Własne

164 000,00

5 000,00

169 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 684 547,00

30 000,00

1 714 547,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

138 990,00

20 000,00

158 990,00

4300

Zakup usług pozostałych

138 990,00

20 000,00

158 990,00

Własne

138 990,00

20 000,00

158 990,00

90095

Pozostała działalność

518 327,00

10 000,00

528 327,00

4300

Zakup usług pozostałych

51 780,00

10 000,00

61 780,00

Własne

51 780,00

10 000,00

61 780,00

Razem:

16 386 048,60

40 000,00

16 426 048,60

w tym:

I. Wydatki bieżące, z tego:

16.227.856,60 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

11.753.473,19 zł

7.733.937 zł

4.019.536,19 zł

2) dotacje na zadania bieżące

1.727.309,07 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.230.798,34 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

59.030 zł

5) obsługa długu

457.246 zł

II. Wydatki majątkowe, z tego:

198.192 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

198.192 zł

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

67.692 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/79/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 30 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 - zwiększenie o 2.500 zł dochodów majątkowych z tytułu wpłat z odpłatnego zbycia prawa własności.

Dział 756 - zwiększenie o 24.622 zł w związku z wykonaniem powyżej planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wpływów z opłat lokalnych; zmniejszenie o 2.012 zł w związku z urealnieniem planu z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 758 - zwiększenie o 14.884 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2015 rok (pismo Ministra Finansów ST3.4750.137(6).2015).

Dział 900 - przyjęcie do planu kwoty 6 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 - zwiększenie o 5.000 zł na opłatę za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Dział 750 - zwiększenie o 5.000 zł na zakup usług.

Dział 900 - zwiększenie o 30.000 zł na zakup usług.


Uzasadnienie

Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sejny, które skutkują zwiększeniem budżetu o kwotę 40.000 zł. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 3 do uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe