Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/103/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d", oraz litera "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 ) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 40 895 327 zł, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości - 2 678 000 zł,

- dochody bieżące w wysokości - 38 217 327

zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym dochody na zadania zlecone - 3 516 187

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 39 745 327 zł z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości - 4 222 000 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 35 523 327

zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym wydatki na zadania zlecone - 3 516 187 zł.

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 350 000 zł w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 270 000 zł,

- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1 150 000 zł. którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 375 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 35 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł i wydatki w kwocie 70 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 150 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 427 600 zł, wydatki 1 427 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta Siemiatycze.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. Przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych,

8. Udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,

9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/103/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/103/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/103/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/103/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/103/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/103/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe