Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/104/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 42 869 861,40 zł, w tym : dochodów bieżących - 39 716 972,25 zł, dochodów majątkowych - 3 152 889,15 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 42 584 861,40 zł, w tym: wydatków bieżących - 37 909 572,25 zł, wydatków majątkowych - 4 675 289,15 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 285 000 zł przeznacza sie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. ustala się dochody w kwocie 411 400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 420 959 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych "otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2015 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/104/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/104/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 146 200 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000 zł - z tytułu zmiany kwalifikacji dotacji otrzymanej z Gminy Siemiatycze;

2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 11 100 zł - z tytułu udziału środków krajowych na projekt "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej";

3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 21 800 zł - z tytułu sprzedaży starego samochodu służbowego;

4) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 19 300 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz podatków od spadków i darowizn;

5) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 10 500 zł - z tego: 1 500 zł z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów z upomnień za nieterminowe płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 9 000 zł - dotacja z Ministerstwa Gospodarki na utylizację azbestu;

6) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 3 500 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów za najem i dzierżawę.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 80 000 zł, w tym:

1) dzial 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000 zł, - z tytułu zmiany kwalifikacji dotacji otrzymanej z Gminy Siemiatycze.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 582 200 zł. w tym:

1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 21 500 zł - zwiększenie wydatków na udział krajowy w projekcie "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej";

2) dział 750 rozdział 75022 o kwotę 7 000 zł - zwiększenie wydatków na diety radnych;

3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 257 500 zł - zwiększenie wydatków bieżących m.in. na z płace, zakupy materiałów, energii elektrycznej, podatku od nieruchomości oraz usług urzędu;

4) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 7 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na promocję miasta;

5) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 1 000 zł - zwiększenie wydatków na pozostałą działalność;

6) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 10 800 zł - zwiększenie wydatków na odsetki bankowe;

7) dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80110, 80132 o kwotę 161 200 zł - w tym: wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego " termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi" kwota 36 000 zł, dowóz dzieci do szkół - 15 500 zł oraz zwiększenie budżetu Szkole Muzycznej - 55 000 zł, przedszkolom - 31 700 zł, Gimnazjum Publicznemu Nr 1 - 23 000 zł;

8) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 24 200 zł - zwiększenie wydatków na działalność konsultanta ds. terapii uzależnień;

9) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 62 000 zł - zwiększenie części wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego";

10) dział 900 rozdział 90019 o kwotę 5 000 zł - wydatki związane z działalnością ochrony środowiska;

11) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 13 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących;

12) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 12 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Trasy zdrowia".

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 516 000 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 103 500 zł - pomniejszenie zadań inwestycyjnych drogowych z przeznaczeniem na inne zwiększone zadania inwestycyjne a w pozostałej części na wydatki bieżące;

2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 12 000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących;

3) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 73 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" w części dotyczącej kwalifikowanego podatku Vat w kwocie 21 500 zł na udział krajowy. pozostała kwota z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące;

4) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 53 000 zł. - pomniejszenie zadań inwestycyjnych "Finansowanie zakupu samochodu" - 6 000 zł, "GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - 47 000 zł;

5) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 112 000 zł - zmniejszenie wydatków na płace z przeznaczeniem na zwiększenie w innych rozdziałach oświatowych;

6) dział 852 rozdział 85202 oraz 85215 o kwotę 35 900 zł - zmniejszenie wydatków na DPS oraz dodatki mieszkaniowe;

7) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 40 600 zł - zmniejszenie wydatków na świetlice z przeznaczeniem na inne wydatki oświatowe;

8) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 21 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Budowa skweru im. Siemiatyckich artystów" do kwoty faktycznie poniesionych wydatków;

9) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 49 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Wykonanie projektu krytej pływalni" do wysokości podpisanych umów;

10) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 10 000 zł - pomniejszenie budżetu MOSiR;

11) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 000 zł. - przesunięcie wydatków bieżących związanych z budową "Tras Zdrowia" na wydatki inwestycyjne.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe