Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII.69.2015 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu Gminy Śniadowo na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16.540.949 zł, z tego :

- bieżące w wysokości- 16.302.479 zł,

- majątkowe w wysokości- 238.470 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.947.789 zł, z tego :

- bieżące w wysokości- 14.346.817 zł,

- majątkowe w wysokości- 1.600.972 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości -25.800 zł,

2) celową w wysokości -34.200 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 34.200 zł,

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 593.160 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu została określona w wysokości 0 zł natomiast łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 593.160 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie:

- 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- 54.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 305.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.69.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.69.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2016 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.69.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.69.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.69.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielane z budżetu w 2016 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII.69.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe