Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.061.525 zł, koszty - 2.057.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 241.500 zł, wydatki - 241.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. 1. Dochody ogółem - 20.838.150 zł, w tym dochody bieżące - 18.702.126 zł, dochody majątkowe - 2.136.024 zł.

1. 2. Wydatki ogółem - 21.043.941 zł, w tym wydatki bieżące - 17.878.312 zł, wydatki majątkowe - 3.165.629 zł.

1. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 205.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/94/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe