Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.240.000 zł, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 18.140.000 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 100.000 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.240.000 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16.030.000 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.210.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 123.139 zł,

2) celową w wysokości - 90.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,

b) wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie 50.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 495.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 20.000 zł oraz wydatki w wysokości 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 500.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.900.900 zł, koszty - 1.899.831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 266.000 zł, wydatki - 266.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych Załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe