Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/123/16 Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 stycznia 2016r.

zmieniająca uchwałę nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 3 uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 203, poz. 2070), który otrzymuje brzmienie:

1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 20,00 zł;

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 180,00 zł.

2. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stosuje się stawki w wysokości 1 % stawek określonych w ust. 1.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe