Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/74/16 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/62/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/62/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4356) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3. ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, nowo wybudowane budynki lub ich części, a także rozbudowane, adaptowane budynki istniejące oraz nowe lub rozbudowane budowle oraz grunty zajęte pod takie budynki i ich części lub budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę na terenie Gminy Lipsk na warunkach określonych w niniejszej uchwale".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe