Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 107/2015 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z.późn.zm) oraz § 10 pkt. 3 uchwały Nr III/14/15 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.263 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.263 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 15.068.268 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 1.665.501 zł

b) dochody bieżące -13.402.767 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -2.206.406 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.074.873 zł w tym:

a) wydatki majątkowe -3.017.677 zł

b) wydatki bieżące - 12.057.196 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -2.206.406 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej -0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.473.998 zł

§ 5. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4

§ 6. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 2700 o kwotę 3.840 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Pracy na szkolenia pracownicze. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 o kwotę 3.840 zł. w związku z dofinansowaniem i zmniejsza o kwotę 2.541 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 4.199 zł. w związku z otrzymaniem dotacji na renowację ksiąg Urzeędu Stanu Cywilnego o kwotę 423 zł. oraz w związku z błędnym wprowadzeniem do planu dochodów budżetowych kwoty 3.776 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 751 rozdz. 75110 § 2010 o kwotę 3.776 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 423 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 4.100 zł. , a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.100 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 8.290 zł. , w § 4010 o kwotę 8.744 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 2.140 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4170 o kwotę 690 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń, w § 4280 o kwotę 60 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za badania okresowe pracowników, w § 4300 o kwotę 5.400 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 1.630 zł. , a zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 10.374 zł. w związku z nieprzekazaniem środków budżetu UE dotyczących projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" i koniecznością zabezpieczenia środków w planie wydatków na zakupy inwestycyjne oraz zwiększa się plan w § 4700 o kwotę 2.541 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za szkolenia pracownicze.

6. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4110 o kwotę 200 zł., w § 4210 o kwotę 900 zł., w § 4260 o kwotę 300 zł., w § 4430 o kwotę 400 zł., oraz w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 1.720 zł. , a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4280 o kwotę 2.220 zł. z przeznaczeniem na opłacenie faktur za wykonane badania okresowe strażaków oraz § 4300 o kwotę 1.300 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85153 § 4210 o kwotę 1.000 zł. i w rozdz. 85154 § 4430 o kwotę 600 zł. ,a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie oraz w § 4300 o kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 4170 o kwotę 400 zł., w rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 1.400 zł., w rozdz. 90002 § 4410 o kwotę 210 zł. w § 4300 o kwotę 4.000 zł. , w rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 2.350 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 90001 § 4210 o kwotę 150 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie, w § 4260 o kwotę 250 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną, w § 4300 o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi, w rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną, w rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 210 zł. z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4210 o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie, w rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 2.300 zł. przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi, § 4410 o kwotę 50 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 325 zł., § 4010 o kwotę 1.115 zł., § 4110 o kwotę 707 zł., § 4120 o kwotę 103 zł., § 4240 o kwotę 1.000 zł., § 4260 o kwotę 521 zł., § 4300 o kwotę 603 zł., § 4360 o kwotę 82 zł. , § 4410 o kwotę 621 zł., ,w rozdz. 80103 § 4440 o kwotę 1.696 zł., w rozdz. 80106 § 4330 o kwotę 522, w rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 504 zł. , § 4360 o kwotę 204 zł., § 4410 o kwotę 361 zł., w rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 443 zł. zł, w rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 240 zł., w rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 2.021 zł. ,§ 4110 o kwotę 2.034 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 8.521 z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie, § 4280 o kwotę 60 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za badania okresowe pracowników, § 4430 o kwotę 94 zł. z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej, w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 1.312 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, , § 4010 o kwotę 111zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, § 4280 o kwotę 550 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za badania okresowe pracowników, § 4300 o kwotę 1.124 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi, w rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 240 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi szkoleniowe, w rozdz. 80148 § 3020 o kwotę 168 zł. z przeznaczeniem na opłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, w § 4010 o kwotę 22 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4210 o kwotę 320 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały, w § 4280 o kwotę 370 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za badania okresowe pracowników.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 184 zł. , a zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 184 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 3.807 zł., § 4300 o kwotę 42 zł. i w rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 743 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 40 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 1.261 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 108 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w § 4210 o kwotę 1.827 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały, w § 4280 o kwotę 260 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za badania okresowe pracowników, w § 4300 o kwotę 353 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi oraz w rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 743 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2015
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe