Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/71/16 Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poświętne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz.1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej do Wójta Gminy Poświętne przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według wzoru określonego uchwałą Nr XX/137/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zachowują moc do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejszą uchwalą, z zastrzeżeniem § 3 .

§ 3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia obowiązywania uchwały.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w następujący sposób:

1) deklaracja powinna być kompletna i przesłana w niezmienionej formie, w stosunku do wzoru udostępnionego do pobrania na stronach BIP Urzędu Gminy Poświętne ,

2) deklaracje należy składać w formacie elektronicznym PDF, DOC za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Poświętne w ramach Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XX/137/13 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 1604 ).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr XI/71/16
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 stycznia 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z poźń. zm.)

Składający: Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy lub właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku , położonych na terenie Gminy Poświętne.

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania : Urząd Gminy Poświętne, Poświętne 21, 18-112 Poświętne. Deklaracja może być składana drogą elektroniczną.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

B.1 SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

O 1. osoba fizyczna O 2. osoba prawna O 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Rodzaj władającego nieruchomością (zaznaczyć właściwą kratkę)

O 1. właściciel O 2. współwłaściciel O 3. posiadacz samoistny O 4. użytkownik wieczysty O 5. współużytkownik wieczysty

O 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) O 7. zarządca O 8 inne podmioty władające nieruchomością

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna firmy / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (niepotrzebne skreślić)

Identyfikator podatkowy : PESEL ........................................ / NIP .........................................

B.3 ADRES SIEDZIBY FIRMY / ADRES ZAMIESZKANIA ( niepotrzebne skreślić)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

B.4 ADRES DO KORESPONDENCJI

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż wykazany w części B.3 deklaracji)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

B.5 ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady, jest inny niż wykazany w części B.3 deklaracji)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

C. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę)

O pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku ponoszenia opłaty*.......................................

O zmiana danych zawartych w deklaracji ( nowa deklaracja) - data zaistnienia zmiany *....................................... i polega na :

O zmianie wielkości gospodarstwa domowego lub;

O zmianie sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub;

O zmianie liczby gospodarstw domowych.

O korekta danych zawartych w deklaracji ( zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.), wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty).

O ustanie obowiązku ponoszenia opłaty - data nastąpienia zmiany *.......................................

* nie wypełniać, jeżeli zgłoszenie dotyczy wyłącznie rocznego ryczałtu za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

D OBLICZANEIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D.1 OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy)

Liczba gospodarstw domowych w lokalu/ na nieruchomości

Wielkość gospodarstwa domowego

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z uchwały Rady Gminy Poświętne

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty)

Wysokość kwartalnej opłaty

.......................

O do 2 osób

O od 3 do 5 osób

O 6 i więcej osób

O Selektywny

O Nieselektywny

.............................

............................... zł

.................. zł

D.2 OBLICZANIE ZRYCZAŁTOWANEJ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

( dotyczy nieruchomości na których znajdując się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku)

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

(wpisz "0" jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku)

..................................

Sposób zbierania odpadów komunalnych

O Selektywny

O Nieselektywny

Zryczałtowana roczna stawka opłaty wynikająca z uchwały Rady Gminy Poświętne

.................... zł

Wysokość zryczałtowanej rocznej opłaty

.................... zł

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić) Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz

Data i podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE :

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r. poz 1015).

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w części D płatna jest z góry - bez wezwania - w kasie Urzędu Gminy Poświętne, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Poświętnem nr 27808100090000395520000020 w Banku Spółdzielczym w Łapach lub w drodze inkasa u sołtysa, za okresy kwartalne w następujących terminach :

za I kwartał- do 15 marca, za II kwartał- do 15 czerwca, za III kwartał- do 15 września, za IV kwartał- do 15 grudnia

lub w przypadku opłaty zryczałtowanej do dnia 15 czerwca.

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Poświętne określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane dla wybranej przez radę gminy metody a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

OBJAŚNIENIE:

5. Ilekroć w deklaracji mowa jest o:

a) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to jedną osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno gospodarstwo domowe

b) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

c) zbieraniu odpadów w sposób selektywny - rozumie się przez to zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe